Miković Milanka

OBJAVLJENI RADOVI:

Tema: UZORCI I POKAZATELJI PSIHOSOCIJALNIH POREMEĆAJA DJECE U OKRUŽENOM SARAJEVU
“Naša škola” br. 2/97

Tema: ETIČKI ASPEKTI KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA
“Naša škola” br. 10/99

Tema: O UDŽBENIKU KOJI JE VIŠE OD TOGA
“Naša škola” br. 19/02

Tema: ŠKOLA-FAKTOR RIZIKA I PREVENCIJE DRUŠTVENO NEPRIJATELJSKOG PONAŠANJA DJECE I MLADIH
“Naša škola” br. 21/02

Tema: SOCIJALNI ASPEKTI NARKOMANIJE
“Naša škola” br. 35/06

Tema: SOCIJALNE POTREBE I SOCIJALNI PROBLEMI
“Naša škola” br. 39/07

Komentari su zatvoreni.