Upute saradnicima

Radovi koje šaljete “Našoj školi”, treba da budu originalni, stručno i naučno zasnovani, aktuelni, tehnički pripremljeni i da tretiraju problematiku odgoja i obrazovanja.

Radovi mogu imati najmanje 4, a najviše 16 stranica. Uz rukopis obavezno dostaviti i rezime do pola stranice kucanog teksta. Radove, koji ne zadovoljavaju navedene kriterije, Redakcija neće uzimati u razmatranje

Rukopisi, fotografi je, CD i diskete se ne vraćaju, niti se honorišu.

Redakcija časopisa

Komentari su zatvoreni.