td>SNAGA LICNOSTI NASTAVNIKA I UVODJENJE INOVACIJA U NASTAVU
R.B. Prezime i ime autora autora Naziv rada: Broj:
01. Vajzović Hanka SEMANTIČKA ADAPTACIJA POSUĐENICA  1/96
  MORFEMSKO-MORFOLOŠKA ADAPTACIJA POSUĐENICA - ANALIZIRANO NA PRIMJERU TURCIZMA U BHS JEZIKU 33/05
02. Tepić Ibrahim BORBA BOŠNJAKA ZA AUTONOMAN POLOŽAJ BOSNE I HERCEGOVINE U OKVIRU OSMANSKOG CARSTVA U XIX STOLJEĆU 1/96
03. Bušatlija  Ibrahim TEORETSKI PROBLEMI GEOGRAFIJE 1/96
04. Berberović Ljubomir BIOLOŠKA JEDNAKOST-BIODIVERZITET: NOVA GLOBALNA PROKUPACIJA 1/96
  PRAVCI I OBLICI GENETIČKO INŽENJERSKIH ISTRAŽIVANJA 16/01
O GENIMA 22/02
05. Gabela Nada ZAKONI SAČUVANJA U KLASIČNOJ FIZICI 2/97
06. Hubijar Zehra (NE)REČENO KAO SMISAO DISKURSA 1/96
06.a Hubijar Zehra,Dervišbegović Muhamed UZ 45 GODINA IZLAŽENJA ČASOPISA "NAŠA ŠKOLA" 6/98
  U POVODU SVJETSKOG DANA NASTAVNIKA - 05.10.199. GOD.  10/99
07. Miković Milanka UZORCI I POKAZATELJI PSIHOSOCIJALNIH POREMEĆAJA DJECE U OKRUŽENOM SARAJEVU 2/97
  ETIČKI ASPEKTI KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA 10/99
O UDŽBENIKU KOJI JE VIŠE OD TOGA 19/02
ŠKOLA-FAKTOR RIZIKA I PREVENCIJE DRUŠTVENO NEPRIJATELJSKOG PONAŠANJA DJECE I MLADIH 21/02
SOCIJALNI ASPEKTI NARKOMANIJE 35/06
SOCIJALNE POTREBE I SOCIJALNI PROBLEMI 39/07
08. Ferović Selma NOVI PRISTUP MUZIČKOM NASLJEĐU BIH KROZ UDŽBENIKE 1/96
  ČETRDESET GODINA MUZIČKE AKADEMIJE U SARAJEVU 2/97
ZNAČAJ MUZIČKOG NASLJEĐA U FORMIRANJU KULTURNOG IDENTITETA LIČNOSTI 10/99
ZNAČAJ I OBILJEŽJA IZBORNE NASTAVE MUZIČKE/GLAZBENE KULTURE U GIMNAZIJI 21/02
09. Filipović Željko LIKOVNA UMJETNOST U ŠKOLI, POMOĆ DJECI U TEŠKIM OKOLNOSTIMA 1/96
10. Babić Milka AKTIVNIJE UKLJUČIVANJE STRUČNJAKA U KREIRANJE OBRAZOVANJA 1/96
  AGRESIVNO PONAŠANJE ADOLESCENATA "STRAH MEJE - NAPADAM" 2/97
SOCIJALNA PEDAGOGIJA SA ANDRAGOGIJOM 4/98
AGRESIVNOST I HIPERAKTIVNOST KAO SMETNJE U PONAŠANJU I UČENJU 6/98
10.a Babić Milka, Marendić Zora PROFESIONALNO USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA KROZ PRIZMU JEDNOG ISTRAŽIVANJA 24/03
11. Vesnić Smail RATNI NASTAVNI CENTAR DOBRINJA 1/96
ZNAČAJ I ULOGA DOMAĆIH RADOVA IZ MATEMATIKE U STARIJIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE 6/98
ORIJENTACIONI RASPORED PROGRAMSKIH SADRŽAJA NASTAVE MATEMATIKE ZA V RAZRED OSNOVNE ŠKOLE SA METODIČKO-DIDAKTIČKIM UPUTAMA ZA PRIMJENU 7-8/99
PROVJERAVANJE ZNANJA U  NASTAVI MATEMATIKE U OSNOVNOJ ŠKOLI 11/00
12. Sultanović Melita PSIHOSOCIJALNA POMOĆ UČENICIMA I RODITELJIMA U RATU 1/96
JONATHAN ANDERSON - UČENJE JEZIKA I RAČUNAR  (prevod Sultanović Melita) 1/96
STRATEGIJE UČENJA I NASTAVA STRANIH JEZIKA 5/98
STANISLAV TOMKIEWICZ - JANUSZ KORCZAK VELIKI PIONIR ODGOVA (prevod Sultanović Melita)  
13. Jamak Hasan MEĐUNARODNA MATEMATIČKA OLIMPIJADA 1/96
14. Ibrahimagić Omer, Kurćehajić Suad MIROVNI SPORAZUM ZA BOSNU I HERCEGOVINU (1) 2/97
MIROVNI SPORAZUM ZA BOSNU I HERCEGOVINU (2) 3/98
MIROVNI SPORAZUM ZA BOSNU I HERCEGOVINU (3) 4/98
15. Imamović Enver O STOČARSTVU PREDANTIČKOG I ANTIČKOG DOBA NA PODRUČJU DANAŠNJE BOSNE I HERCEGOVINE 2/97
16. Dizdarević Ismet UMANJIVANJE UTICAJA PSIHOLOŠKIH UZROKA OPTEREĆENJA UČENIKA 2/97
  SOCIJALIZACIJA: UVJETI I SVRHA RAZVOJA LIČNOSTI 21/02
17. Isanović Nusret LEGITIMITET VJERONAUKE U SAVREMENOM ŠKOLSTVU 2/97
18. Gajanović Nedeljka PSIHOFIZIČKE KARAKTERISTIKE 6-GODIŠNJAKA 2/97
  PRIKAZ KNJIGE "STATISTIKA U ISTRAŽIVANJU ODGOVJA I OBRAZOVANJA" 28/04
19. Drljević Hamid HOMOGENE FUNKCIJE I NJIHOVA PRIMJENA U EKONOMIJI 2/97
LAGRANGE-OV MULTIPLIKATOR I NJEGOVA PRIMJENA U EKONOMIJI 6/98
KONVEKSNE I KONKAVNE FUNKCIJE I NJIHOVA PRIMJENA U EKONOMIJI 12/00
PRIMJENA JEDINSTVENE NEJEDNAKOSTI U EKONOMIJI 15/01
HOMOTETIČNE FUNKCIJE I NJIHOVA PRIMJENA U EKONOMIJI 17/01
TEOREME ENVELOPE U EKONOMIJI 18/01
19.a Drljević Hamid, Brkan-Nožić Aida MATEMATIKA U SAVREMENOM MENADŽMENTU 20/02
NELINEARNO PROGRAMIRANJE SA PRIMJENOM U EKONOMIJI 26/03
KVALITATIVNE OSOBINE RJEŠENJA EKONOMSKIH MODELA OPISANIH DIFERENCIJALNIM JEDNAČINAMA PRVOG REDA 28/04
DISKRETNE VARIJABLE U EKONOMSKIM MODELIMA 31/05
20. Pirić Mirsada SUPRAVOLDLJIVOST 2/97
21. Sijarić Galiba MINEROLOGIJA U OBRAZOVNOM SISTEMU SREDNJIH ŠKOLA 2/97
22. Lubovac Ragib ŠTA JE UMJETNOST 2/97
DVA KONCEPTA UMJETNOSTI 4/98
PAUL KLEE "SELMAN SELMANAGIĆ", UMJESTNOST I CRTEŽ 7-8/99
NE REDUCIRAJTE PLAN I PROGRAM LIKOVNE KULTURE 9/99
PSIHOLOŠKO-SOCIOLOŠKO-PEDAGOŠKA ANALIZA CRTEŽA 18/01
LIKOVNA KULTURA ZA I i II RAZRED OSNOVNE ŠKOLE 18/01
UMJETNOST BOSANSKIH STEĆAKA 21/02
CRTEŽ JE DIJETE UMJETNOSTI 23/08
SVAKI SUBJEKT SVOJ SVIJET DOŽIVLJAVA NA SVOJ NAČIN 26/03
23. Jabučar Abdulah UČENICI U RATU I IZBJEGLIŠTVU 2/97
ŠKOLSKI SISTEM U BOSNI I HERCEGOVINI 6/98
ZAKONSKA REGULATIVA PREDŠKOLSKOG ODGOVJA I OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI 10/99
SPECIJALNA PEDAGOGIJA U SFERI ZAKONSKE REGULATIVE 11/99
MEDICINSKE ŠKOLE U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U SFERI ZAKONSKE REGULATIVE 13/00
KAKO SE IMENUJE JEZIK NA KO SE IZVODI NASTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U KANTONIMA ? 15/01
REFORMA OBRAZOVNIH SISTEMA U BOSNI I HERCEGOVINI 19/02
VJERONAUKA U ŠKOLAMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 20/02
24. Jahić Hajrija-Šahza RATNE ŠKOLE SARAJEVA 2/97
POSJETA METEOROLOŠKOM ZAVODU 6/98
25. Marendić Zora PEDAGOŠKI ODGOJ - NOVI OSNOVI I PROGRAM RADA 2/97
TEMATSKO PLANIRANJE 3/98
"ISKRICE" - LIST ZA ODGAJATELJE 4/98
PROJEKAT "ČITANJEM I PISANJEM DO KRITIČKOG MIŠLJENJA/RECT U BOSNI I HERCEGOVINI 22/02
VJERSKI ODGOJ U VRTIĆU KROZ PRZMU TEORIJE I PRAKSE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 45 (215)/08
PRISTUP ISTRAŽIVANJU ODGOJNO - OBRAZOVNE PRAKSE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA  48(218)/09
26. Smajić Aida SEMINAR I TRENING ODGAJATELJA U OKVIRU PROJEKTA "STEP BY STEP" 2/97
27. Ćukac Neda ŠKOLSKA BIBLIOTEKA - DIO VASPITNO-OBRAZOVNOG PROCESA 2/97
28. Vujanović Vojislav IZMEĐU UMJETNIČKE TRANSPOZICIJE I DIDAKTIKE 2/97
29. Muratović Hasnija TREĆE DRŽAVNO TAKMIČENJE IZ FIZIKE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 2/97
MODELIRANJE NASTAVE FIZIKE PREMA DAROVITIM UČENICIMA 4/98
NEKA AKTUELNA PITANJA I PROBLEMI OBRAZOVANJA U FIZICI U SVIJETU I KOD NAS 10/99
29.a Muratovic Hasnija,Jasmina Balukovic GLEDISTA NASTAVNIKA O FIZICI U SREDNJOSKOLSKOM OBRAZOVANJU 57(227)/11
30. Pranjić Pero KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR SARAJEVO 2/97
31. Zlatar Dženana PRVA BOŠNJAČKA GIMNAZIJA - OD IDEJE DO PROSLAVE GODIŠNJICE 2/97
INOVACIJE U NASTAVI 3/98
32. Alagić Sanela OSNOVNA ŠKOLA "SAFVET-BEG BAŠAGIĆ" 2/97
33. Repovac Nihad POSLOVNIK O RADU STRUČNIH ORGANA,POSLOVNIK O RADU ORGANA UPRAVLJANJA 2/97
ZAKONI O BIBLIOTEČKOJ DJELATNOSTI I ŠKOLSKE BIBLIOTEKE 3/98
34. Hadžibegović Ilijas IN MEMORIAM - PROF.DR. IBRAHIM TEPIĆ 1947.-1997. 3/98
ISELJAVANJE IZ BIH ZA VRIJEME AUSTROUGARSKE UPRAVE 7-8/99
35. Bavčić Uzeir KNJIŽEVNO VREDNOVANJE I KAYSEROVA METODA INTERPRETACIJE 3/98
36. Arslanagić Šefket RAZNI DOKAZI JEDNE TEOREME IZ GEOMETRIJE 27/04
JEDNA ALGEBARSKA NEJEDNAKOST I NJENA PIMJENA 30/04
METODE IZNALAŽENJA EKSTREMNIH VRIJEDNOSTI FUNKCIJA ELEMENTARNIM PUTEM 32/05
METODE IZNALAŽENJA EKSTREMNIH VRIJEDNOSTI FUNKCIJA ELEMENTARNIM PUTEM - II DIO - O EKSTREMNIM VRIJEDNOSTIMA TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA 33/05
O PRIJEMNIM ISPITIMA IZ MATEMATIKE 35/06
METODA TRANSFORMIRANJA ZA RJEŠAVANJE PROBLEMA U MATEMATICI 38/06
PET RJEŠENJA JEDNE ALGEBARSKE JEDNAČINE 39/09
NEKE INTERESANTNE (I NEOČEKIVANE) PRIMJENE NEJEDNAKOSTI IZMEĐU ARITMETIČKE I GEOMETRIJSKE SREDINE 3/98
RJEŠENA MATEMATIČKA ZAGONETKA STARA PREKO TRI STOLJEĆA 3/98
O ZNAČAJU MATEMATIČKIH ZADATAKA U SREDNJOŠKOLSKOJ NASTAVI MATEMATIKE 5/98
O NADARENOSTI I NADARENIM UČENICIMA ZA MATEMATIKU 10/09
KAKO DOKAZIVATI ALGEBARSKE NEJEDNAKOSTI ? 13/00
METODE RAZLIKOVANJA SLUČAJA KOD RJEŠAVANJA MATEMATIČKIH PROBLEMA I ZADATAKA 17/01
JEDNO ISPITIVANJE ZNANJA MATEMATIKE UČENIKA DRUGE GIMANZIJE U SARAJEVU 19/02
O RJEŠAVANJU JEDNE ALGEBARSKE JEDNAČBE OSMOG STEPENA SA CJELOBROJNIM KOEFICIJENTIMA 21/02
JEDNO ISPITIVANJE ZNANJA IZ ELEMENTARNE MATEMATIKE STUDENATA MATEMATIKE IZ SARAJEVA, TUZLE I ZENICE  22/02
PRIMJENA NEJEDNAKOSTI KOD RJEŠAVANJA JEDNAČINA I SISTEMA JEDNAČINA 44/08
RJEŠAVANJE NEKIH SPECIJALNIH TIPOVA ALGEBARSKIH JEDNAČINA ČETVRTOG STEPENA 46(218)/09
JOŠ JEDANAEST RAZNIH DOKAZA NESBITOVE NEJEDNAKOSTI I JEDNO POBOLJŠANJE 49 (219)/09
JEDNO INTERESANTNO IZVOĐENJE JEDNAČINE SIMETRALE UNUTRAŠNJEG UGLA TROUGLA 50(220)/09
DOKAZ POZNATIH TEOREMA IZ EUKLIDSKE GEOMETRIJE POMOĆU TRIGONOMETRIJE 51(221)/10
SVE O SIMETRALAMA UNUTRAŠNJIH UGLOVA TROUGLA 52(222)/10
PTOLOMEJEV TEOREM,  NJEGOVA GENERALIZACIJA I PRIMJENA 53(223)/10
PRIPREMA TAKMIČARA IZ BOSNE I HERCEGOVINE ZA 51. IMO U KAZAHSTANU 54(224)/10
ZADACI ZA TESTIRANJE UČENIKA 41/07
DOKAZIVANJE NEJEDNAKOSTI POMOĆU METODE UVOĐENJA POMOĆNIH NEJEDNAKOSTI 56(226)/11
ARAPSKA MATEMATIKA 62(232)/12
DOPRINOS MATEMATIKE RAZVOJU LICNOSTI 58(228)/11
VAZNE SU IDEJE U MATEMATICI 59(229)/12
O INDIREKTNOM DOKAZU U MATEMATICI 64(234)/13
ULOGA I ZNACAJ DOMACIH ZADACA U NASTAVI MATEMATIKE 66(236)/14
JEDNA ZNACAJNA ALGEBARSKA NEJEDNAKOST I NJENA PRIMJENA 68(238)/14
NESTO VISE O RJESAVANJU NEKIH JEDNACINA 69(239)/14
RJESAVANJE JEDNACINA POMOCU POZNATIH NEJEDNAKOSTI 70(240)/15
ZANIMLJIVOSTI KOD DOKAZIVANJA NEKIH NEJEDNAKOSTI POMOCU MATEMATICKE INDUKCIJE 71(241)/15
VISE RJESENJA JEDNOG TAKMICARSKOG ZADATKA 72(242)/15
BOSNA I HERCEGOVINA NA MEDJUNARODNIM MATEMATICKIM OLIMPIJADAMA 74(244)/16
JOS JEDNA KARNOOVA TEOREMA I NJENA PRIMJENA 75(245)/16
NEKE IZUZETNO EFIKASNE PRIMJENE NEJEDNAKOSTI IZMEDJU ARITMETICKE I GEOMETRIJSKE SREDINE 76(246)/16
JEDNA TRIGONOMETRIJSKA JEDNAKOST I NJENA PRIMJENA 78(248)/17
VIE RAZNIH DOKAZA JEDNE ALGEBARSKE NEJEDNAKOSTI 80(250)/17
JEDAN TEOREM O PARALELOGRAMU I NJEGOVA PRIMJENA 81(251)/17
FRANCUSKI CAR NAPOLEN I. BONAPARTE I MATEMATIKA 83(253)/18
O RAZLICI KVADRATA,NJENOM ZNACAJU I PRIMJENI 87(257)/19
O JEDNOJ ALGEBARSKOJ JEDNADZBI CETVRTOG STUPNJA 89(259)/19
VISE RAZNIH RJESENJA JEDNOG ZADATKA O KVADRATU 90(260)/20
JEDAN PRIMJER NEDOUMICE U MOJOJ RANOJ NASTAVNOJ PRAKSI 92(262)/20
36.a Arslanagić Šefket, Muminagić Alija VIŠE DOKAZA JEDNE POZNATE ALGEBARSKE NEJEDNAKOSTI 36/06
PRIMJENA NEJEDNAKOSTI KOD RJEŠAVANJA JEDNAČINA I SISTEMA JENAČINA 43/08
VIŠE DOKAZA JEDNE POZNATE TRIGONOMETRIJSKE NEJEDNAKOSTI 44/08
NAKON RJESENJA JEDNOG ZADATKA 88 (258)/19
36.b Arslanagić Šefket, Hadžiabdić Vahidin HERONOV OBRAZAC ZA POVRŠINU TROUGLA I NEKE NEJEDNAKOSTI U VEZI POVRŠINE TROUGLA 42/07
36.c Arslanagić Šefket, Starc Zdravko SASTAVLJANJE MATEMATIČKIH ZADATAKA I PROBLEMA KAO OBLIK STVARALAŠTVA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA NADARENIH ZA MATEMATIKU 24/03
36.d Arslanagic Sefket,Dragoljub Milosevic OSAM NACINA DOKAZIVANJA JEDNE TEOREME IZ GEOMETRIJE 60(230)/12
RAZNI NACINI DOKAZIVANJA TEOREMA IZ GEOMETRIJE 84(254)18
RAZNI NACINI DOKAZIVANJA TEOREMA IZ GEOMETRIJE-DRUGI DIO 86(256)19
NEJEDNAKOSTI U NASTAVI MATEMATIKE ZA UCENIKE OSNOVNIH SKOLA KOJI POKAZUJU VECI INTERES ZA MATEMATIKU 85(255)18
36.e Arslanagic Sefket,Naida Bikic O JEDNOJ GENERALIZIRANOJ ALGEBARSKOJ NEJEDNAKOSTI I NJENOJ PRIMJENI 63(233)/13
36.f Arslanagic Sefket,Vahidin Hadziabdic NEKE ZANIMLJIVE PRIMJENE FERMAOVE TEOREME 65 (235)/13
36.G Arslanagic Sefket,Daniela Zubovic SEDAM RAZNIH RJESENJA JEDNOG PROBLEMA U NALAZENJU MINIMALNE VRIJEDNOSTI DATOG IZRAZA 73 (243)/15
NESTO VISE O NEKIM ZNACAJNIM NEJEDNAKOSTIMA ZA TROUGAO 94(264)/21
36.H Arslanagic Sefket,Ingmar Lehmann VISE DOKAZA JEDNE TRIGONOMETRIJSKE NEJEDNAKOSTI 79 (249)/17
36.I Arslanagic Sefket,Edin Ajanovic,Faruk Zejnulahi VIE RAZNIH DOKAZA JEDNE ALGEBARSKE NEJEDNAKOSTI I JEDNE NJENE GENERALIZACIJE 82 (252)/18
37. Vejo Edina MOTIV SOCIJALNE KOMPETENCIJE 3/98
PRIRODA PORODIČNOG ODGOJNOG UZORA KOD BOŠNJAKA 23/03
38. Janković Josip PSIHOSOCIJALNA POMOĆ DJECI IZBJEGLICAMA IZ BIH I NJIHOVIM OBITELJIMA 3/98
NASILJE NAD DJECOM 14/00
ULOGA ŠKOLSKOG OCJENJIVANJA U ODGOJNO OBRAZOVNOM PROCESU 23/03
38.a Janković Josip, Berc Gordana, Blaženka Slavica ČINITELJI RIZIKA U RATOM POGOĐENIM KRAJEVIMA 27/04
38.b Janković Josip, Begić Anita NASILJE U OBITELJI, POČETAK ILI KRAJ NASILJA VRSTE 53(223)/10
39. Dervišević Muhamed SOCIJALNI I ODGOJNO-OBRAZOVNI PROBLEMI DJECE I OMLADINE POVRATNIKA 3/98
PREODGOJ - DRUGI VID ODGOJA 7-8/99
SOCIJALNO - ODGOJNA FUNKCIJA ŠKOLE 10/99
NEPROFITNI SEKTOR NA PODRUČJU SOCIJALNIH USLUGA 19/02
PRIKAZ KNJIGE DR. MUHAMEDA NUHIĆA "UČITELJ-SNOVI-NADE-SUMLJE" 20/02
ZADACI ŠKOLE U SOCIJALIZACIJI DJECE SA POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU 24/03
PRIKAZ KNJIGE ADILE PAŠALIĆ-KRESO "KOORDINATE OBITELJSKOG ODGOJA" 28/04
JEDAN ZNAČAJAN JUBILEJ U POVODU 50 GODINA IZLAŽENJA ČASOPISA "NAŠA ŠKOLA" 30/04
PRIKAZ KNJIGE-UDŽBENIKA PROF. DR. MILANKE MIKOVIĆ "MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA I SOCIJALNI RAD" 30/04
ODGOJ I PREODGOJ DJECE I OMLADINE S POREMEĆAJEM PONAŠANJA  33/05
40. Hadžić Muhamed NEKE PRETPOSTAVKE EFIKASNIJEG SAGLEDAVANJA KONFLIKATA KOD PORODICE 3/98
41.  Beškeš Marko KVALITETA NASTAVE CILJ JE KOJEM SE TEŽI 3/98
42. Tobuldić Nusret DJECA SA POSEBNIM POTREBAMA U ŠKOLAMA TPK 3/98
ŠTA JE AKTIVNO UČENJE ? 5/98
DEMOKRATSKI ODNOSI U ŠKOLI I NASTAVI 7-8/99
ZAŠTO AKTIVNO UČENJE ? AKTIVNO UČENJE 9/99
REALIZACIJA CILJEVA I ZADATAKA NASTAVE PRIRPDE I DRUŠTVA U III RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE 11/00
43. Kršo Aida NAŠA GOVORNA KULTURA 3/98
44. Zejnilagić - Hajrić Meliha ASPEKTI ZDRAVE ISHRANE 3/98
PREDMET I ZADATAK METODIKE NASTAVE HEMIJE 4/98
44.a Zejnilagić - Hajrić Meliha, Miličević Vladimir ANALIZA TESTOVA IZ HEMIJE ZA UPIS NA STUDIOJ STOMATOLOŠKOG FAKULTETA I UPISANIH STUDENATA PEDAGOŠKE AKADEMIJE U SARAJEVU 13/00
44.b Zejnilagić - Hajrić Meliha, Bešlija Hajrija ANALIZA ANKETE SA SNIMANJE USLOVA ZA IZVOĐENJE NASTAVE EKONOMIJE DOMAĆINSTVA U OSNOVNIM ŠKOLAMA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO 14/00
POTREBA ZA EDUKACIJOM I PERMANENTNIM STRUČNIM USAVRŠAVANJEM NASTAVNIKA  50(220)/09
PRIMJENA POJMOVNIH MAPA U NASTAVI 52(222)/09
45. Džafić Rizo ANTOLOGIJE I ANTOLOGIČARI 3/98
KNJIŽEVNI I PEDAGOŠKI ASPEKTI EDICIJE "BOŠNJAČKA KNJIŽEVNOST ZA DJECU U 20 KNJIGA" 5/98
BOSANSKI DUH 6/98
DJEČJA PRIČA U BOSNI I HERCEGOVINI 15/01
SPECIFIČNOST KRAIŠKE KNJIŽEVNE PERCEPCIJE 36/06
46. Kantić - Bakarčić Marina NOVI DOMETI KOMUINKATIVNE GRAMATIKE 3/98
47. Premec Vladimir ODGOJNO - OBRAZOVNE VREDNOTE PERSPEKTIVNE BOSNE 4/98
DJECA U KRLETKI 12/00
48.  Zgodić Esad RELIGIJSKA DOGMATIKA I POLITIKA ISLAMSKE HETERODOKCIJE (HAMZA ORLOVIĆ I HZAMZEVIJE) 4/98
DRUGAČIJA MLADA BOSNA 14/00
49. Buljubašić Suada ŠKOLOVANJE DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA 4/98
50.  Malenica Mirjana KONSTRUKCIJE SAMO ŠESTAROM I SAMO LENJIROM 4/98
ODNOS DUŽI I NJIHOVA PROJEKCIJA 9/99
O RJEŠAVANJU STEREOMETRIJSKIH ZADATAKA 16/01
50.a Malenica Mirjana, Zubović Danijela O RJEŠAVANJU STEREOMETRIJSKIH ZADATAKA (2) 22/02
50.b Malenica Mirjana, Zečić Dževad O NEKIM EKVIVALENTIMA U GEOMETRIJI 30/04
51. Bešović Milica METODIKA NASTAVE SKIJANJA 4/98
METODIKA NASTAVE PLIVANJA 5/98
POKRETNE IGRE 9/99
STRUKTURA SATA TJELESNOG ODGOJA SA DJECOM U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA 12/00
RAZLIKE U NEKIM DIMENZIJAMA PSIHOMOTORIČKOG STATUSA IZMEĐU SEOSKIH I GRADSKIH OMLADINKI 26/03
TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ: ULOGA I ZNAČAJ TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA 32/05
UTICAJ TJELESNIH AKTIVOSTI NA SPOSOBNOST IZVOĐENJA NESTEREOTIPNIH GIBANJA KOD DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA 56(226)11
UTICAJ TJELESNE AKTIVNOSTI NA NEKE OD BAZIČNOH MOTORNIH SPOSOBNOSTI KOD DJEČAKA 56(226)11
UTICAJ VANNASTAVNIH KREATIVNIH AKTIVNOSTI NA PSIHOMOTORICKE SPOSOBNOSTI UCENIKA U PRVOJ TRIJADI OSNOVNE SKOLE 57(227)/11
52. Viteškić - Majstorović Sadžida SADŽIDA: "MALA GALERIJA" OSNOVNE ŠKOLE "MUSA ĆAZIM ĆATIĆ" 4/98
53. Bošnjak Hajrudin NOVI UDŽBENIK PEDAGOGIJE "ŠKOLSKA PEDAGOGIJA" 4/98
RAD ŠKOLSKOG PEDAGOGA 7-8/99
PUTEVI DISCIPLINIRANJA UČENIKA 15/01
ZNAČAJ UČENIKOVE SLIKE O SEBI ZA REALIZACIJU ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA 30/06
MODELIRANJE PROCESA INKLUZIJE 35/06
NASILJE NAD ŠKOLSKOM DJECOM 40/07
54. Buljubašić Indira TRIDESETI ROĐENDAN "ČETVRTE OSNOVNE ŠKOLE" ILIDŽA - HRASNICA 4/98
PRVI DAN U ŠKOLI DJECE POVRATNIKA IZ INOSTRANSTVA 6/98
55. Smajkić Safet RAZVOJ SISTEMA OBRAZOVANJA NASTAVNIKA OSNOVNE ŠKOLE U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1945. DO 1986. GODINE 5/98
REFORMA OBRAZOVANJA NASTAVNIKA NA PEDAGOŠKOJ AKADEMIJI U SARAJEVU 23/03
DA LI SE OZBILJNO I ODGOVORNO PRIPREMAMO ZA DEVETOGODIŠNJU OSNOVNU ŠKOLU ? 26/03
56. Mesihović Behdžet AKSIOMATSKO ZASNIVANJE NEJEDNAKOSTI 5/98
57. Veljković Vasilija DOMETI I VIZIJA SPECIJALNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U BOSNI I HERCEGOVINI 5/98
NE PORED DRUGIH, NEGO SA VRŠNJACIMA U UČENJU, IGRI I ŽIVOTU 17/01
STAVOVI I ISKUSTVA UČITELJA O INKLUZIVNOM ŠKOLOVANJU 24/03
ISPITIVANJE STAVOVA RODITELJA U PROJEKTU "ŠKOLOVANJE PRILAGOĐENO DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA U REDOVNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI U BIH" 25/03
57.b Veljković Vasilija, AMINA DELIC-ZIMIC INKLUZIVNA NASTAVA MATEMATIKE U OSNOVNOJ SKOLI 75/16
58. Neidhardt Tatjana STUDENTI KAO AKTIVNI SUBJEKT OBRAZOVNOG PROCESA 5/98
59. Lihić Enver KAKO SE OSTVARUJU OBRAZOVNA I PRAVA DJETETA U BOSNI I HERCEGOVINI 5/98
DESETOGODIŠNJICA OD DONOŠENJA KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA OUN 9/99
ZA BOLJE POZNAVANJE I OSTVARIVANJE PRAVA I DUŽNOSTI DJETETA (U POVODU DESETOGODIŠNJICE KONVENCIJE O PRAVIMA DJETETA) 10/99
60. Šarenac Obrad ODGOJNO - OBRAZOVNI RAD SA AUTISTIČNOM DJECOM 5/98
POTPUNO UKLJUČIVANJE DJECE I OMLADINE SA POSEBNIM POTREBAMA 6/98
HIPERAKTIVNO DIJETE I KAKO MU POMOĆI U ŠKOLI 12/00
61. Vrnjak Hajrudin MAK I MEŠA  5/98
OBRISI POSTMODERNE U NAŠEM VREMENU  6/98
TRANSDISCIPLINARNI PRISTUP U OBRADI SPECIFIČNOG DIDAKTIČKOG I METODIČKOG PROBLEMA 7-8/99
STUDIJA O ARAPSKOJ PREDISLAMSKOJ I  MUSLIMANSKOJ  (ISLAMSKOJ) KNJIŽEVNOSTI 
ALIJA ISAKOVIĆ: DRAMA "HASANAGINICA" 11/00
DECENIJA BOŠNJAČKE PROZE OD 1990. - 2000. 13/00
BOŠNJAČKO DRAMSKO STVARALAŠTVO OD 1990. DO 2000. 14/00
DECENIJA BOŠNJAČKE POEZIJE OD 1990. - 2000. 15/01
PJESNIČKO DJELO ENVERA ČOLAKOVIĆA 17/01
MARINA KANTIĆ - BAKARŠIĆ: STILISTIKA "LJILJAN" SARAJEVO 2001. 17/01
OSVRT NA NOVIJU HRVATSKU PROZU 18/01
PREGLED MUSLIMANSKE KNJIŽEVNOSTI OD OSMANLIJSKE VLADAVINE DO POLOVINE DVADESETOG VIJEKA 20/02
PONEŠTO O NAJNOVIJOJ NJEMAČKOJ, FRANCUSKOJ I TALIJANSKOJ PROZI 22/02
PROZNO DJELO ALIJE ISAKOVIĆA 23/03
NAJNOVIJI PRISTUPI IZUČAVANJU KNJIŽEVNOSTI 25/03
PJESME VJERE MUSE Ć. ĆATIĆA 26/03
ANALIZA EURIDOVE "MEDEJE" 32/05
STILISTIČKI KONTEKST I STILSKE ANALIZE 35/06
62. Zekić Zdravka
63. Čengić Husnija UČENICI O RAZREDNOM STARJEŠINI 5/98
KAKO SU IZGRAĐENI I OTUĐENI UČITELJSKI DOMOVI U SARAJEVU I TRPNJU ? 5/98
PRAĆENJE NASTAVNOG PROCESA OD STRANE DIREKTORA ŠKOLE 6/98
EPSKA POEZIJA BOŠNJAKA 7-8/99
64.  Kosovac Abdulah ZNANOST MODRE RIJEKE 5/98
ROMANTIČNI IZLET U PROŠLOST 11/00
65. Tanović Ilijas SEMANTIČKO-STILSKE ODLIKE FRAZEOLOŠKIH JEDINICA 6/98
RANA DVOJEZIČNOST I JEZIČKA INTERFERENCIJA 11/00
SEMANTIKA FRAZEOLOŠKIH JEDINICA 16/01
66. Plazović Mirjana PREVOD ANDREAS MEIER, PAUL KLEE "SA OČIMA DJETETA" 6/98
67. Tomić Ruža MJESTO I ULOGA SOCIJALNOG RADNIKA U SPECIJALNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI ZA MENTALNO RETARDIRANU DJECU  6/98
  ARGUMENTI ZA ORGANIZOVANJE GRUPNOG OBLIKA RADA U SPECIJALNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI 7-8/99
STAVOVI UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA O PIJENJU ALKOHOLNIH PIĆA 38/06
PRIKAZ KNJIGE "OSNOVE EKOLOSKE PEDAGOGIJE 62(232)/12
67.a Tomić Ruža, Hebib Alija ISPITIVANJE NA KOJI NAČIN UČE UČENICI SPECIJALNE OSNOVNE ŠKOLE ZA LAHKO MENTALNO RETARDIRANU DJECU 11/00
67.b Tomić Ruža, Bijedić-Šalaka Nevresa MIŠLJENJE RODITELJA O ORGANIZOVANJU STRUČNOG TRETMANA ZA DJECU SA UMR TJELESNIM OŠTEĆENIMA I KOMBINOVANIM SMETNJAMA 12/00
67.c Tomić Ruža, Mešalić Šaćira OCJENJIVANJE U SLUŽBI UNAPREĐIVANJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA 13/00
EDUKACIJA UČITELJA I NASTAVNIKA, VAŽAN FAKTOR ODGOJA MLADIH U 21. STOLJEĆU 18/01
RAZREDNIK KAO ODGAJATELJ 21/02
67.d Tomić Ruža, Sarajlić Dževdeta, Teskeredžić Amela STAVOVI GRUPE STUDENATA DEFEKTOLOŠKOG FAKULTETA U TUZLI O ODGOJNO-OBRAZOVNOJ INTEGRACIJI 31/05
67.e Tomić Ruža, Šehović Mirha, Osmić Ibrahim STAVOVI UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE PREMA NASTAVNICIMA 34/05
67.f Tomić Ruža, Šehović Mirha, Osmić Ibrahim, Šarić Hariz STAVOVI STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA O ODGOJNO-OBRAZOVNOJ INTEGRACIJI DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U REDOVNE ŠKOLE 35/06
67.g Tomić Ruža, Šehović Mirha STAVOVI NASTAVNIKA PREMA TALENTIRANOJ DJECI  45(215)/08
68. Kadrić Jakub UDŽBENICI I NASTAVA 6/98
O SEDMIČNIM NORMAMA NASTAVNIKA 9/99
DOBRO RADE, ALI NISU STRUČNI 12/00
KAKO OSTVARITI ODNOS UČENIKA I NASTAVNIKA NA OBOSTRANO ZADOVOLJSTVO 30/04
NASTAVNIK U OBRAZOVNOJ REFORMI  34/05
STRATEGIJA STRUČNOG USAVRŠAVANJA 39/07
69. Altumbabić Mevlida RAZMJENA ISKUSTAVA PROFESORA I UČENIKA 6/98
TIMSKI PROJEKTI - DANSKA EDUKACIJA U INTERNACIONALNOM DIJALOGU 7-8/99
70.  Pašalić - Kreso Adila NASTAVNI METOD - PRILOG PEDAGOŠKOJ MOĆI SUĐENJA 6/98
MULTIETNIČKI I MULTIKULTURALNI ODGOJ NASUPROT GETOIZACIJI 10/99
OBRAZOVNI SISTEM BELGIJE 14/00
OBRAZOVNI SISTEM ŠVICARSKE 16/01
OBRAZOVNI SISTEM FINSKE 20/02
INTERNACIONALNI MAGISTARSKI STUDIJ: "INDIVIZUALIZACIJA I INKLUZIJA U OBRAZOVANJU" 20/02
USTAV I OBRAZOVANJE U BIH 28/04
INTERKULRURALNA SUSRETANJA I DIJALOG EDUKATORA 40/07
PRIKAZ KNJIGE DR.MARKA PALECKICA-PEDAGOGIJSKA ISTRAZIVACKA PERSPEKTIVA 260(90)/20
71.  Hasedžinović Sabira MANIFESTACIJA "DANI EVROPSKOG NASLJEĐA" U BOSNI I HERCEGOVINI 6/98
72. Granov Alma ŽIVOT SA DVA JEZIKA 7-8/99
73. Mihać Tatjana MIKROSKOPSKE METODE ZA KVANTITATIVNO ISPITIVANJE MOKTOSTRUKTURE POLUKRISTALNIH UZORAKA 7-8/99
NEKE JEDNOSTAVNE METODE ZA ODREĐIVANJE INDEKSA PRELAMANJA PROZIRNE SREDINE 10/99
EKSPERIMENTALNE METODE ZA ODREĐIVANJE UBRZANJA ZEMLJINE TEŽE 16/01
74.  Pušina Amir ZAŠTO JE VAŽNO KAKO ? 7-8/99
KREATIVNOST:JEDAN MOGUCI POGLED 68(238)/14
75. Mešalić Šaćira OBRAZOVANJE I REHABILITACIJA HENDIKEPIRANE DJECE I OMLADINE NA TPK-U 7-8/99
SOCIJALIZACIJA UČENIKA U UCJETIMA INTEGRACIJE 38/06
75.a Mešalić Šaćira, Šehović M. , Stanić Z. , Hafžihalilović J.  PISMENI RADOVI PROGNANE DJECE KAO NAČIN IZRAŽAVANJA EMOCIONALNIH REAKCIJA 11/00
ZNAČAJ I MOGUĆNOST SOCIJALIZACIJE DJECE SA DEFICITOM 11/00
75.b Mešalić Šaćira, Hadžić S. , Malkić A.  REZULTATI ISPITIVANJA NEKIH SUBJEKTIVNIH I OBJEKTIVNIH PRETPOSTAVKI ZA PROVOĐENJE INTEGRACIJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA 17/01
SOCIOMETRIJSKI POLOŽAK UČENIKA USPOREDNOG KONGITIVNOG RAZVOJA U UVJETIMA INTEGRACIJE 22/02
75.c Mešalić Šaćira, Hadžihalilović Jasminka, Čišić Behija, Osmić Ibrahim ODNOS RODITELJA PREMA ODGOVJNO - OBRAZOVNOJ INTEGRACIJI U NEKIM ŠKOLAMA SA PODRUČJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 30/04
75.d Mešalić Šaćira, Nikolić Milena INKLUZIJA U REFORMISANOJ ŠKOLI 40/07
75.e Mešalić Šaćira, Begović Emina, Vuka Borka SLUŠNO I VIDNO PAMĆENJE UČENIKA KAO VAŽAN PREDUSLOV ZA ŠKOLSKO UČENJE 49(219)/09
76. Kurtagić Bahrudin SARADNJA PORODICE I ŠKOLE 7-8/99
PRAĆENJE I OCJENJIVANJE RADA NASTAVNIKA 10/99
RASPORED ČASOVA U ŠKOLI 13/00
77. Haverić Zlata ETAPE I ZADACI U SPROVOĐENJU INTERVENCIJA U KRIZNIM ŠKOLSKIM SITUACIJAMA 7-8/99
78.  Kučuk  - Sorguč Indira EDICIJA "KULTURNO NASLJEĐE" 7-8/99
79. Krzović Ibrahim KULTURA PROSTORA ODGOJNIO-OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 7-8/99
IZLOŽBA STUDENATA AKADEMIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI POVODOM PEDESET GODINA UNIVERZITETA U SARAJEVU 11/00
80. Džananović Ramiz CRTANJE PRAVOUGAONIKA I KVADRATA 7-8/99
81.  Muftić Edhem PUTOKAZ - LIST BOŠNJAČKE INTELIGENCIJE ZA DRUŠTVENA I KNJIŽEVNA PITANJA 7-8/99
82. Kurtović Esad IVO MELEK, POVIJEST 6: UDŽBENIKA ZA VI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE, ŠKOLSKA KNJIGA, ZAGREB 1997. GODINE 7-8/99
UZ PREPOZNATLJIVO OBILJEŽJE BOSANSKOG SREDNJEVJEKOVLJA. Povelja kulina bana (1189-1999), neiscrpna tema bosansko-hercegovačke prošlosti 10/99
POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE / POMOĆNE POVIJESNE ZNANOSTI 13/00
POMOĆNE HISTORIJSKE NAUKE / POMOĆNE POVIJESNE ZNANOSTI 14/00
HERCEGOVINA 10, ARHIV BOSNE I HERCEGOVINE - MUZEJ HERCEGOVINE, MOSTAR 1998. STR. 281 15/01
PRILOG SVESTRANIM ANALIZAMA PRIJEMNOG ISPITA NA ODSJEKU ZA HISTORIJU FILOZOFSKOG FAKULTETA U SARAJEVU 25/03
83. Idrizović Muris KRITIKA KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU 7-8/99
84.  Karabuva Velimir DR. MARKO STEVANOVIĆ : MODELI STVARALAŠTVA "TONIMIR", VARAŽDINSKE TOPLICE, 1998. GOD. 7-8/99
85. Sijerčić Fahreta AKTIVNO UČENJE MODUL  IZ FIZIKE 9/99
86. Dugić Osman UTICAJ RATNIH TRAUMATSKIH ISKUSTAVA NA ADOLESCENTE U POSLIJERATNOM PERIODU 9/99
87. Džajić Idriz RAZLIČITO TERMINOLOŠKO I METODIČKO TRETIRANJE SLOŽENIH REČENICA U UDŽBENICIMA I NASTAVNIM PROGRAMIMA OSNOVNE ŠKOLE 9/99
88. Talović Jusuf REZULTATI JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU NOVOG NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA ZA OSNOVNE ŠKOLE U NEKIM ŠKOLAMA IZ KAKNJA 9/99
89.  Špago Halil OSVRT NA NASTAVNI PLAN I PROGRAM FILOZOFIJE, PSIHOLOGIJE, LOGIKE I SOCIOLOGIJE ZA GIMNAZIJU 9/99
90. Faruk Sijarić OSVRT NA NASTAVNI PLAN I PROGRAM MUZIČKE KULTURE U OSNOVNOJ ŠKOLI I GIMNAZIJI 9/99
91.  Šoljan Dubravka GRAFOSKOP I TRANSPARENTNE FOLIJE U NASTAVI BIOLOGIJE 9/99
92. Hrnčić Senija JEDNA OD MOGUĆNOSTI OBRADE NAZEVISNIH REČENICA U VII RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE 9/99
INDIVIDUALIZIRANA NASTAVA 14/00
PETOMINUTNO (MIKROISPITIVANJE) ZNAJNA UČENIKA 15/01
"NAD MRTVOM MAJKOM SVOJOM" - SKENDER KULENOVIĆ 17/01
METODIČKI PRISTUP INTERPRETACIJI PRIPOVJETKE "KROZ MEĆAVU" PETRA KOČIĆA 19/02
MODEL NASTAVNE PRIPREME IZ MATERNJEG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI U VI RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE 25/03
ORTOGRAFIJA: PISANJE ODRIČNE RIJEČCE NE UZ: IMENICE, GLAGOLE, ZAMJENICE I PRIDJEVE 29/04
"BULKE PORED PRUGE" - ZORAN M. JOVANOVIĆ
MODEL NASTAVNE PRIPREME: JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO ZVUČNOSTI 52(222)/10
MODEL PROVJERE ZNANJA VIII RAZRED: JEDNAČENJE SUGLASNIKA PO ZVUČNOSTI 53(223)/10
93. Zečić Sadeta  KOMPARATIVNA ISTRAŽIVANJA MUCANJA U DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA PRIJE I POSLIJE LOGOPEDSKOG TRETMANA
GOVOR DJECE SA AUTIZMOM I LAKOM MENTALNOM RETARDACIJOM 24/03
ISPITIVANJE VERBALNOG PAMĆENJA KOD DJECE UZRASTA 4 I 6 GODINA 44/08
93.a Zećić Sadeta, Agić Mirela SPITIVANJE RAZLIKA U ARTIKULACIJI GLASOVA KOD MENTALNO RETARDIRANE DJECE I DJECE NORMALNE POPULACIJE UZRASTA DO 9 GODINA 9/99
93.b Zečić Sadeta, Dmitrović Edina POTEŠKOĆE U UČENJU 10/99
93.c Zečić Sadeta, Majušević Stanislava, Halilbašić Lejla ANALIZA REZULTATA RADA POSTIGNUTIH TRETMANOM DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA U ODJELU ZA RANU STIMULACIJU PSIHOMOTORNOG RAZVOJA PRI ZAVODU "MJEDENICA" 15/01
93.d Zečić Sadeta, Mujkić Amela, Tomić Ruža STAVOVI OKOLINE PREMA MUCANJU  17/08
93.e Zečić Sadeta, Mujkić Amela, Duranović Mirela ISPITIVANJE I UPOREĐIVANJE GOVORNIH POREMEĆAJA KOD DJECE OSNOVOŠKOLSKOG UZRASTA 20/02
94.  Brkić Milenko SUVREMENI ZAHTJEVI ODGOJNE ZNANOSTI - ODGOJ TA DEMOKRACIJU 10/99
PROF. DR. SC. ANTE VUKASOVIĆ 12/00
ULOGA ŠKOLE I OBITELJI U PREVENCIJI OVISNOSTI 14/00
METODOLOGIJA IZRADE TESTOVA ZNANJA 19/02
94.a Brkić Milenko, Hadžić-Suljkić Mirzeta PREOPTEREĆENOST UČENIKA - UZROCI I POSLJEDICE 17/01
95. Stevanović Marko MODELI KREATIVNE NASTAVE 10/99
MODELSKI PRISTUP PRIPREMANJU DJECE ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE 13/00
ZAJEDNIČKO PLANIRANJE U ZAJEDNIČKOJ ŠKOLI 15/01
ODGOJ KAO KOMUNIKACIJA I INTERAKCIJA U DJEČIJEM VRTIĆU 17/01
MODELI KVALITETNE ŠKOLE U OZRAČJU SUVREMENIH TENDENCIJA U OBRAZOVANJU 18/01
KREATOLOGIJA I INFORMATOLOGIJA - VODEĆE ZNANOSTI U POSTMODERNOM DRUŠTVU 20/02
POTICANJE KREATIVNOSTI U DJETINJSTVU 25/03
SUVREMENI UDŽBENIK KAO CONNEXION GLOBALIZACIJSKOG OKRUŽENJA I FUTUROLOHIJSKIH PARADIGMI U EDUKACIJI 34/05
REAKCIJA, PROAKTIVNA I KREATIVNA NASTAVA 30/04
95.a Stevanović Marko, Shaplalova Svetla HUMANISTIČKO  - STVARALAČKI PRISTUP PREDŠKOLSKOM ODGOJU 32/05
96.  Hegić Fuad ULOGA SMIJEHA U RAZVOJU EMOCIONALNE INTELIGENCIJE 10/99
MIROTVORNI ODGOJ 15/01
OHRABRIVANJE I POTICANJE DJETETA 16/01
97. Ovuka Mevlida PROGRAM "GRAĐENJA MOSTOVA" - PILOT PROJEKAT ZA SARAJEVSKI KANTON 10/99
98. Hadžihasanović Hajrudin DEFEKTOLOŠKI FAKULTET U TUZLI KAO PRVA VISOKOŠKOLSKA INSTITUCIJA IZ DOMENA SPECIJALNE I INTEGRATIVNE PEDAGOGIJE 10/99
AMERIČKA NAUČNICA BONNIE MILLER KAO PEDAGOŠKI STVARALAC NA NAŠIM PROSTORIMA 21/02
99. Novak Marian PERSONALNA (INVIDUALNA) KONCEPCIJA ŠKOLE I DIDAKTIKE 11/00
100. Jusufbegović Muvedeta GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA EKOLOŠKE SEKCIJE 11/00
101. Salković Avdo KOMPLEKSONS IZRADE I PRIMJENE UDŽBENIČKE LITERATURE U BOSNI I HERCEGOVINI 11/00
IZVORI OPISMENJAVANJA U BOSNI  I HERCEGOVINI 19/02
102.  Bekrić Ismet DJECA IZBJEGLICE . IZMEĐU SNA I JAVE 11/00
103. Rahić Osman PRAKTIČNE AKTIVNOSTI U FUNKCIJI STVARANJA KVALITETNE ŠKOLE 12/00
JAČANJE OSOBINA KARAKTERA UČENIKA DO BOLJEG USPJEHA U UČENJU I PONAŠANJU 15/01
103.a Rahić Osman, Mujagić Amela MLADI ŽELE STUDIRATI 31/05
104. Salkić Nina ŠKOLSKE BIBILIOTEKE - ZNAČAJ KATALOGA U ŠKOLSKIM BIBLIOTEKAMA 12/00
AKTIVNOSTI ŠKOLSKE BIBLIOTEKE 14/00
ŽIVOT BOŠNJAKA U KNJIŽEVNOJ RIJEČI ALIJE NAMETKA 20/02
105. Mavrak Mirjana MLADI LJUDI NAKON RATA U BIH: IDENTITET, PRIPADANJE I ULOGA OMLADINSKIH KLUBOVA U DRUŠTVENOM OPORAVKU 12/00
106. Ibralić Fata SPOSOBNOSTI ZA ŠKOLSKO UČENJE DJECE BEZ RODITELJA U INSTITUCIONALNOM SMJEŠTAJU 12/00
106.a Ibralić Fata, Vantić Medina STAVOVI RODITELJA PREMA VLASTITOJ DJECI S MENTALNOM RETARDACIJOM 29/04
107. Mulić Sulejman PROBLEMI NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE 12/00
METODIČKO OSPOSOBLJAVANJE STUDENATA  19/02
UOČAVANJE DEFORMITETA STOPALA METODOM PLANTOGRAFIJE 22/02
MODEL KVALITETNOG PLANIRANJA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA U OSNOVNOJ ŠKOLI 23/03
CENTRALNI I DISPERZIONI PARAMETRI ANTROPOMETRIJSKIH MJERA I MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA PETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 28/04
AGRESIVNOST U DJEČIJOJ DOBI  29/04
107.a Mulić Sulejman, Džafić Damir JEDAN OD NAČINA USPJEŠNOG ORGANIZIRANJA JEDNODNEVNOH IZLETA 43/08
108. Čengić Nihad NOVA KONCERTNA DVORANA U SARAJEVU 12/00
109. Kadrić Rašida SIMBOLIKA NOVELE "SUNCE" ALIJE ISAKOVIĆA 12/00
NA TRAGU TRADICIJE - KNJIŽEVNO-PROSVJETITELJSKI RAD HAMDIJE MULIĆA 30/04
DJETINJSTVO I ZAVIČAJ U PRIPOVJETKAMA ŠUKRIJE PANDŽE 52(222)/10
110. Mahmutagić Adem, Mahmutagić Ajša, Hodžić Abdulah SPOSOBNOSTI BROJANJA UČENIKA SA LAHKOM MENTALNOM RETARDACIJOM 12/00
STICANJE POJMA BROJA I CIFRE UČENIKA SA LAHKOM MENTALNOM RETARDACIJOM 13/00
110.a Mahmutagić Adem,Mahmutagić Ajša RAZVOJ SPOSOBNOSTI ANALIZE I SINTEZE RIJEČI 29/04
110.b Mahmutagić Adem,Mahmutagić Ajša, Mahmutagić Esad, Brfatovčić Vesna SPOSOBNOSTI UČENJA MATEMATIKE UČENIKA SA LAHKOM MENTALNOM RETARDACIJOM 34/05
NIVO RAZVIJENOSTI USMENOG GOVORA UČENIKA USPORENOG KONGITIVNOG RAZVOJA 36/06
111. Salihović Nevzeta KOMUNIKACIJA NASTAVNIKA SA DJETETOM KOJE MUCA 12/00
111.a Salihović Nevzeta, Junuzović Lejla, Bijedić Meliha UTJECAJ BILINGVIZMA NA USVAJANJE ČITANJA I PISANJA 15/01
112.  Hasanbegović Hanka DRUGARSTVO I PRIJATELJSTVO KAO ZNAČAJNI FAKTOR U ODGOVJU I ŽIVOTU DJECE 13/00
ŠKOLSKA BIBLIOTEKA U SAVREMENOM OBRAZOVANJU 15/01
113. Smajkić Edina REVIJA KULTURNO-UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA DJECE PREDŠKOLSKIH USTANOVA I UČENIKA OSNOVNIK I SREDNJIH ŠKOLA KANTONA SARAJEVO 13/00
NEKI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADAU OSNOVNIM ŠKOLAMA KANTONA SARAJEVO U 1990./2000. ŠKOLSKOJ GODINI 14/00
PRILOG UTVRĐIVANJU, DEFINIRANJU I REALIZIRANJU CILJA I ZADATAKA NASTAVE U PRAKSI 17/01
114. Čajo Sakiba AKTIVNO UČENJE MODUL IZ BIOLOGIJE 13/00
115. Softić Šefika PRIMJER ORGANIZIRANJA GRUPNOG RADA (AKTIVNO UČENJE) NA ČASU BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI U II RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE 13/00
116. Topić Ajša ZIJA DIZDAREVIĆ: PROSANJANE JESENI 13/00
117. Zečić Dževad POVRŠINA RAVNIH FIGURA U MATEMATIČKOM RUKOPISU R'988 KOJI SE ČUVA U GAZI HUSREF-BEGOVOJ BIBLIOTECI U SARAJEVU 14/00
118. Gačević Jagoš FAKTORI KOJI ODREĐUJU USPJEŠNOST GOVORENJA U NASTAVI STRANOG JEZIKA 14/00
PONAVLJANJE GRADIVA U NASTAVI STRANOG JEZIKA 18/01
OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA ZA SAMOSTALAN RAD U NASTAVI STRANOG JEZIKA 22/02
119. Zvizdić Sibila KOMPLICIRANO TUGOVANJE KOD DJECE 14/00
USPOREDBA ŠKOLSKE FOBIJE I ANKSIOZNOSTI U ISPITNIM SITUACIJAMA 23/03
GUBITAK KAO FAKTOR PROMJENA U UČENJU 27/04
119.a Zvizdić Sibila: mentor IDENTIFIKACIJA POŽELJNIH I NEPRILAGOĐENIH OBLIKA PONAŠANJA KOD UČENIKA 28/04
119.b Zvizdić Sibila:Renko Djapic ZNACAJ NASTAVNIKOVE PODRSKE ZA SKOLSKO SAMOPOSTOVANJE,SAMOEFIKASNOST U SKOLSKOM UCENJU I REGULIRANJU VLASTITOG UCENJA KOD MLADJIH ADOLESCENATA 71(241)/15
120. Jurić Željko RJEŠAVANJE ALGEBARSKIH JENAČINA TREĆEG I ČETVRTOG STEPENA 14/00
121. Hurem Smajo GEOMETRIJSKA TIJELA - SISTEMATIZACIJA GRADIVA 14/00
122. Hasanbegović Husnija ZNAČAJ SURDOLOŠKOG TRETMANA U PRUŽANJU POMOĆI RODITELJIMA U PROMJENAMA LIČNOSTI ODNOSNO U NJIHOVOM OSPOSOBLJAVANJU ZA PSIHOLOŠKI PRIHVAT NJIHOVE DJECE S OŠTEĆENJEM SLUHA 14/00
123. Voloder Nusret ISKUSTVA I ISKUŠAVANJA SARAJEVSKOG MODELA OBRAZOVANJA 15/01
124. Kovačević Slobodan INTERAKTIVNO UČENJE U NASTAVI RAZLIČITIH NIVOA SLOŽENOSTI 15/01
ZNAČAJ ŠKOLSKOG UČENIČKOG DOSIJEA U PRIKUPLJANJU PODATAKA NEOPHODNIH ZA KONSULTATIVNO SAVJETODAVNI ODGOJNI RAD U ŠKOLI 16/01
INTERAKTIVNO UČENJE U PROBLEMSKOJ NASTAVI SADRŽAJA IZ BIOLOGIJE U V RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE 18/01
SUVREMENI MODELI NASTAVNOG RADA 22/02
EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE U ŠKOLI - EKSPERIMENT SA PARALELNIM GRUPAMA 29/04
OPISNO OCJENJIVANJE U FUNKCIJI PRAĆENJA, MJERENJA I VREDNOVANJA UČENIČKIH POSTIGNUĆA 32/05
BLUMOVA TAKSONOMIJA U FUNKCIJI INDIVIZUALIZACIJE PROCESA ŠKOLSKOG UČENJA PRIMJERENOG INKLUZIVNOM UČENJU 34/05
SAVREMENE FORME SARADNJE RODITELJA I ŠKOLE 36/06
ŠKOLA U PRIRODI KAO SAVREMENI MODEL NASTAVNOG RADA 39/07
INTERALSCIJA I KOMUNIKACIJA KAO VAŽNO OBILJEŽJE ODGOJNOG DJELOVANJA NA ČASU ODJELJENSKE ZAJEDNICE 42/07
125. Čolić Anto KAKO (NE) TREBA RAČUNATI U HEMIJI 15/01
126. Husić Arif UČENIKOVA SLIKA O SEBI 16/01
MIKRO NASTAVA 36/06
127. Jaganjac Azra U POVODU 22. APRILA DANA PLANETE ZEMLJE 16/01
ŽIVOTNA SREDINA U NOVOM MILENIJU 17/01
UPRAVLJANJE KVALITETOM ZRAKA 33/05
KORIŠTENJE, UPRAVLJANJE I ZAŠTITA TLA 36/06
KORIŠTENJE I ZAŠTITA VODA 37/06
SVE ŠTO TREBA ZNATI O ENERGIJI 39/07
JAČANJE SVIJESTI O OKOLIŠU/ŽIVOTNOJ SREDINI 46(216)08
U POVODU MEĐUDRŽAVNIH DOGOVORA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U EVROPI 18/01
127.a Jaganjac Azra, Mrdović Ana UREĐENJE ŠKOLSKIH VRTOVA MOGUĆNOST ZA RAZVOJ EKOLOŠKE SVIJESTI KOD MLADIH TOKOM OBRAZOVNOG PROCESA 21/02
128. Špiola Nevenka KARAKTERISTIKE POREMEĆAJA ARTIKULACIJE GLASOVA U BOSANSKOM JEZIKU S OBZIROM NA SPOL I DOB 17/01
MUCANJE IZAZVANO STRESNOM SITUACIJOM 67(237)/14
129. Mahmutagić Ajša, Mahmutagić Adem SPOSOBNOST PROSTORNE ORIJENTACIJE UČENIKA PRVIH RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 17/01
SPOSOBNOST VRŠENJA SERIJACIJE I USVAJANJA ELEMENTRANIH MATEMATIČKIH ZNANJA UČENIKA SA LAHKOM MENTALNOM RETARDACIJOM 18/01
OBRAZOVNI I UPOTREBNI NIVO MATEMATIČKIH SPOSOBNOSTI UČENIKA STUPNJA LAHKE MENTALNERETARDACIJE SA ORGANSKOM CEREBRALNOM DISFUNKCIJOM 28/04
130. Imširagić Amra VERBALNA EKSPRESIJA DJECE S OŠTEĆENIM SLUHOM 17/01
RAZVOJ I RAD CENTRA ZA OBRAZOVANJE, VASPITANJE, REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA U TUZLI 18/01
130a Imširagić Amra, Imširagić Azemina SOCIO-EKONOMSKI UZROCI ZLOUPOTREBE DROGE MLADIH 37/06
131. Mujezinović Vesna MODEL NASTAVNOG ČASA IZ BOSANSKOG JEZIKA I NJIŽEVNOSTI 17/01
132.  Gazibara Salko OSVRT NA PROGRAMSKE ZADATKE KULTURE IZRAŽAVANJA ZA VIŠE RAZREDE OSNOVNE ŠKOLE 17/01
133. Osmankadić Merima SOCIOLINGVISTKA U NASTAVI JEZIKA 17/01
134. Delić Fatima STAVOVI RODITELJA UČENIKA SA I BEZ OŠTEĆENJA VIDA PREMA ODGOJNO-OBRAZOVNOJ INTEGRACIJI 18/01
135. Tobudić Rasim  ŠKOLA ZA PROMOCIJU ZDRAVLJA 18/01
PRILOG METODICI ODGOJA 32/05
KREATIVAN NAČIN REALIZACIJE SADRŽAJA U DRUGOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE 34/05
PROVJERAVANJE I OPISNO OCJENJIVANJE ZNANJA UČENIKA U SVJETLU NOVE KONCEPCIJE OBRAZOVANJA 36/06
STA UCENICI OSNOVNE SKOLE MISLE O DROGAMA I OPOJNIM SREDSTVIMA 12/00
DA JE ŠLJIVA MOJA, ZA BIH ZNAO ŠTA BIH URADIO 20/02
136. Udovičić Ivana BIJENALE MLADIH MEDITERANA 18/01
137. Šehović Amela MJESTO FUNKCIONALNE STILISTIKE U NASTAVI JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI 18/01
138. Bulja Seniha OSNOVNI PODACI O TIRAŽU I PRETPLATNICIMA A ČASOPIS "NAŠA ŠKOLA" 18/01
139. Mutap Lejla INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA U RAZREDNOJ NASTAVI 19/02
140. Rašidagić Faris ZNAČENJE TERMINA UPOTREBLJAVANIH PRI TERIJSKOM IZVOĐENJU NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA 19/02
PLIVAČKO ZNANJE UČENIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA SA PODRUČJA KANTONA SARAJEVO 22/02
NEVERBALNA KOMUNIKACIJA U NASTAVI SPORTA 40/07
PRIMJENA BORILAČKIH IGARA I VJEŽBI U NASTAVI TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA 25/03
DJECA,SPORT I ZDRAVLJE 93(263)/20
140.a Rašidagić Faris,Zubović Miralem, Mašala Almir, Vojmilović Dragan NAZNAKE STRUKTURE SISTEMA NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO U ŠKOLSKOJ 2003./2004. GODINI 27/04
140.b Rašidagić Faris, Kajmaković Husnija NASTAVNI KADAR KAO ISPORUČILAC I KORISNIK PROCESA CJELOŽIVOTNOG UČENJA/OBRAZOVANJA  51(221)/10
140.c Rašidagić Faris, Kukić Alem OCJENJIVANJE U NASTAVI SPORTA I TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA 53(223)/10
140.a Rašidagić Faris, Amel Mekic RAZLIKA U DEFORMITETU I DUZINI LIJEVOG I DESNOG STOPALA DJECAKA U OSNOVNOJ SKOLI 84(254)/18
141. Mirvić Edin POTSJETNIK ELEMENTARNE ŠKOLE PLIVANJA 19/02
141.a Mirvić Edin, Rašidagić Faris, Kerla Minela, Baždarević - Rašidagić Amira RAZLIKE U DINAMICI STICANJA PLIVAČKIH VJEŠTINA KOD OBUKE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE 56(226)/11
141.b Mirvic Edin,Muhedin Hodzic DEFINISANJE NAJKVALITETNIJEG METODSKOG POSTUPKA PROGRAMA PLIVANJA 62(232)/12
NIVO TRANSFORMACIONIH PROMJENA FUNKCIONALNIH SPOSOBNOSTI POD UTJECAJEM VATERPOLO PROGRAMA 60(230)/12
DEFINISANJE NAJKVALITETNIJEG METODSKOG POSTUPKA PROGRAMA PLIVANJA 62(232)/12
142. Vajzović Fikret O POJMU PROSTORA U SAVREMENOJ MATEMATICI 20/02
143. Bečirović Fetaneta SUVREMENI PEDAGOŠKI MODELI SURADNJE OBITELJI ŠKOLE 20/02
EFIKASNOST POJEDINIH OBLIKA SURADNJE PORODICE I ŠKOLE 26/03
STAVOVI RODITELJA I NASTAVNIKA O MEĐUSOBNOJ SARADNJI OBITELJI I ŠKOLE 27/04
ODNOS RODITELJA PREMA NASTAVNIKU 31/05
PUT DO USPJEŠNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 41/07
144. Šutalo Selimagic Ružica REINTEGRACIJA DJECE POVRATNIKA U OVDAŠNJI ŠKOLSKI SUSTAV 20/02
KOOPERATIVNO UČENJE U MATEMATICI 28/04
OBRADA BAJKE 37/06
PROBLEMI OCJENJIVANJA KREATIVNOG IZRAŽAVANJA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE U NASTAVI MATERINSKOG JEZIKA 46(216)08
TEŠKOĆE U SOCIJALIZACIJI DJEČAKA, S POSEBNOM POTREBOM U PRVOM RAZREDU DEVETOGODIŠNJE ŠKOLE 47(217)/09
PRIKAZ KNJIGE "TAJNE USPJESNOG RADA U RAZREDU 58(228)/11
UTICAJ KOMBINIRANIH TESKOCA NA SOCIJALIZACIJU DJETEA BEZ RODITELJSKOG STARANJA U SKOLSKU SREDINU 66(236)/14
METODICKI MODELI NASTAVNIH SATI I INTERPRETACIJE KNJIZEVNIH TEKSTOVA U KOJIMA SU UCENICI PREPOZNAVALI MANJE POZNATE RIJECI U PRVOJ TRIJADI DEVETOGODISNJEG OSNOVNOG OBRAZOVANJA 68(238)/14
METODICKI MODELI NASTAVNIH SATI I INTERPRETACIJE KNJIZEVNIH TEKSTOVA U KOJIMA SU UCENICI PREPOZNAVALI MANJE POZNATE RIJECI U DRUGOJ TRIJADI DEVETOGODISNJEG OSNOVNOG OBRAZOVANJA 69(239)/14
METODIKA KAO ZNANOST I KAO NASTAVNI PREDMET 78(248)/17
145. Ivanović Drago NEFORMALNI RAZGOVOR U VASPITNOM RADU 20/02
EKOLOGIJA I PROMJENE U OBRAZOVANJU 20/02
146. Šljivo Ismet MODEL ČASA IZ MATEMATIKE - PITAGORINA TEOREMA 20/02
MODEL ORGANIZACIJE ČASA IZ FIZIKE 21/02
ZABAVNA MATEMATIKA 24/03
MODEL ORGANIZACIJE ČASA IZ MATEMATIKE 25/03
147. Čehajić Dženana MODERAN I DEMOKRATSKI ŠKOLSKI MENADŽMENT 32/05
147.a Čehajić Dženana, Karanović Edina, Krifica Nadža KVALITETNIJE ZNANJE IZRAŽENO KROZ BODOVNI SISTEM VRIJEDNOSTI 21/02
148. Hasić Alma MODEL ČASA IZ FIZIKE 21/02
MODEL REALIZACIJE NASTAVNE JEDINICE "GRAĐA ČOVJEKOVOG ORGANIZMA" 44/08
MODEL ČASA IZ BOSANSKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI 48(218)/09
MODEL ČASA IZ MOJE OKOLINE 52(222)/10
149. Turbić Began VIZUELNO I APSTRAKTNO MIŠLJENJE U RAZREDNOJ NASTAVI 21/02
150. Duranović Mirela PREVALENCA POREMEĆAJA GOVORA, ČITANJA I PISANJA U GRADSKIM I PRIGRADSKIM ŠKOLAMA 24/03
150.a Duranović Mirela, Zečić Sadeta FONACIJSKE OSOBENOSTI DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM 21/02
150.b Duraković Mirela, Muratović Mediha, Mrkonjić Zamir ARTIKULACIONE SPOSOBNOSTI DJECE S DOWN-OVIM SINDROMOM 26/03
150.c Duraković mirela, Mešalić Šaćira, Čehajić Amela POSTIGNUĆA U NASTAVI BOSANSKOG, SRPSKOG I HRVATSKOG JEZIKA I NJIŽEVNOSTI UČENIKA TREĆEG RAZREDA UKLJUČENIH U POSEBNE UVJETE ŠKOLOVANJA  29/04
151. Dautović Nefiza MOGUĆNOST ŠKOLE U SENZIBILIZACIJI I PREVENCIJI NASILJA 21/02
MODELI RADA U INKLUZIVNOJ PRAKSI 49(219)/09
152.  Sadiković Snježana NEKE SOCIO-DEMOGRAFSKE KARAKTERISTIKE PORODICA SLUŠNO OŠTEĆENIH UČENIKA I NJIHOV UTICAJ NA USOJEH U UČENJU 21/02
OBRAZOVNI STATUS RODITELJA KAO DETERMINANTA ŠKOLSKOG USPJEHA SLUŠNO OŠTEĆENE DJECE 29/04
PRIPREMA ZA OGLEDNO - UGLEDNI ČAS 33/05
153. Žigić Zlata, Pašagić Irfanka, Mešalić Šaćira KOLIKO MLADI ZNAJU O DROGAMA  22/02
153.a Žigić Zlata, Pašagić Irfanka,Alečković Mirna ZNANJE MLADIH O ALKOHOLIZMU 28/04
154. Ljubović Esad NEKI ASPEKTI RAZVOJA SOCIOLOGIJE U UDŽBENICIMA SOCIOLOGIJE 22/02
155. Nuhić Suada RAČUNARI I ZDRAVLJE 22/02
LJUDI SE PAMTE PO DJELIMA 53(223)/10
156. Mašić Emina RAZUMJEVANJE MALOLJETNIČKE DELIKVENCIJE 22/02
157. Džajić Idriz CJELOVITA SADRŽAJNO - STILSKA INTERPRETACIJA SAVREMENE NADREALISTIČNE PJESME U VIŠIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE 22/02
158. Brkan Seada PREVELA: PISMA KROZ HISTORIJU I PRIČE ( I DIO) AUTORA BUKIET SUZANNE 22/10
159. Kadić Belma MEĐUSOBNA POVEZANOST SPOSOBNOSTI FORMULISANJA PORUKE U BOSNI I OPĆEG USPJEHA UČENIKA 23/03
160. Teskeredžić Amela PREVALENCA DJECE S OŠTEĆENJEM VIDA U GRADKSIM I PRIGRADSKIM ŠKOLAMA 23/03
161. Musić Husein JEDAN MODEL RADA ODJELJENSKE ZAJEDNICE UA VI I VII RAZRED 23/03
INFORMATSKA, DOKUMENTACIJSKA I BIBLIOTEKARSKA DJELATNOST PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE SLUŽBE ŠKOLE 27/04
162. Jajetović Vasva JAČANJE RODITELJSKIH KOMPETENCIJA 23/03
RAZVIJANJE DJEČIJE POZITIVNE SLIKE O SEBI 28/04
PROJEKAT - METOD U FUNKCIJI INDIVIDUALNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA 38/06
MODEL RADIONICE ZA RODITELJE - PRIPREMANJE DJECE ZA POLAZAK U OSNOVNU ŠKOLU 44/08
163.  Korać Hana PROGRAM PRIMARNE PREVENCIJE OVISNOSTI 23/03
ULOGA OBITELJI U PRIMARNOJ PREVENCIJI OVISNOSTI OD DROGE 24/03
164.  Jusić Medina PRIKAZ POVIJESNOG ATLASA BOSNE I HERCEGOVINE 23/03
165. Hozić Advan PRIKAZ - VRIJEDNO PROZNO OSTVARENJE 23/03
166. Karahmet Hazim MODEL NASTAVNE PRIPREME ZA OGLEDNI SAT 23/03
KROZ DODATNU NASTAVU MATEMATIKE RAZVIJATI PROBLEMSKU NASTAVU 33/05
PITAGORINI BROJEVI I NJIHOVA PRIMJENA 34/05
O NEKIM PODSKUPOVIMA SKUPA PRIRODNIH BROJEVA 36/06
JEDAN ZADATAK - VIPE NAČINA RJEŠENJA 39/07
TESTOVI IZ MATEMATIKE I DIO (ZA DRUGE RAZREDE SREDNJIH ŠKOLA) 45(215)08
TESTOVI IZ MATEMATIKE II DIO (ZA DRUGE RAZREDE SREDNJIH ŠKOLA) 46(216)08
167. Suzić Nenad MOĆ, KOMPETENCIJA I KOOPERACIJA U ŠKOLI 28/04
KAKO PODSTAĆI UČENJE UČENJA U NAŠIM ŠKOLAMA 31/05
STRAH OD GREŠKE DEFANZIVNI PESIMIZAM I MOTIVACIJA ZA ŠKOLSKO UČENJE 38/06
PODRŠKA I OTPOR BOLONJSKOM PROCESU 42/07
KAKO ADOLESCENTI VREDNUJU SVOJE RODITELJE, A KAKO RODITELJI SAMI SEBE 46(216)/08
KORACI KA INKLUZIVNOJ EDUKACIJI U BIH 50(220)09
ELEMENTARNA META-ANALIZA U PEDAGOGIJI 52(222)/10
168. Šadić Sanela SOCIJALIZACIJSKA ULOGA PORODICE U (NE) RAZUMJEVANJU "DRUGOGA" 24/03
ULOGA ŠKOLE U IZGRADNJI TOLERANCIJE 25/03
ULOGA SOCIO-EKONOMSKE NESIGURNOSTI U ODREĐENJU STATUSA ŽENA I DJECE KAO ŽRTAVA NASILJA U PORODICI 38/06
KOMUNIKACIJA U HUMANIM PROFESIJAMA - IZMEĐU PROFESIONALNOG I OSOBNOG 47(217)/09
169. Fejzić Fahira ULOGA "CRVENOG DUGMETA" NA DALJINSKOM UPRVLJAČU 24/03
170. Vantić Medina, Ibralić Fata MONTESSORI METOD - KAO PRETPOSTAVKA USPJEŠNIJEG RAZVOJA DJEČIJIH SPOSOBNOSTI  24/03
170.a Vantić - Tanjić Medina, Nikolić Milena INKLUZIJA ROMSKE DJECE U REDOVNE OSNOVNE ŠKOLE 45(215)/08
STAVOVI STUDENATA DEFEKTOLOŠKOG FAKULTETA PREMA INTEGRACIJI UČENIKA USPORENOG  51(221)/10
171. Đapo Nermin PRILAGODBA NADARENIH UČENJAKA (SINTETIČKI MODEL) 24/03
DINAMIČKO TESTIRANJE INTELIGENCIJE 38/06
EFEKTI KOGNITIVNOG OPTERECENJA NA UCENJE I PODUCAVANJE 72(242)/15
172. Jahić Munira UPOREĐIVANJE RAZLOMAKA 24/03
GRAFIČKO RJEŠAVANJE LINEARNIH NEJEDNAČINA 24/03
173. Halilović Smajo PLANIRANJE I PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT 24/03
174. Dubravić Emina OBAVIJET O TAKMIČENJU SREDNJE MUZIČKE ŠKOLE SARAJEVO 24/03
175. Pejić Marinko NEUSPJEH U NASTAVI MATEMATIKE OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE I NJEGOVI GLAVNI UZROCI 25/03
TEORIJSKI OSNOVI PROGRAMSKOG UČENJA UZ POMOĆ KOMPJUTERA 27/04
DIDAKTIČKI SOFTWARE ZA PROGRAMIRANO UČENJE UZ POMOĆ KOMPJUTORA U NASTAVI MATEMATIKE 33/05
176. Pepić Medo O MATEMATIČKOM MIŠLJENJU 25/03
O LOGICI PREDIKATA 26/03
O DEFINICIJI, ZAKLJUČKU I DOKAZU U MATEMATICI 32/05
177. Bećirović Senad DRUŠTVENI ZNAČAJ IDENTIFIKACIJE I RAZVOJA NADARENIH 25/03
INKLUZIJA I DAROVITOST 31/05
SPECIFIČNOSTI MATEMATIČKE RADOVITOSTI 34/05
KOMPARATIVNI PRIKAZ RELIGIJSKOG OBRAZOVANJA U JAVNIM SKOLAMA EVROPSKIH OBRAZOVNIH SISTEMA 62(232)/12
UNAPREDJENJE EFIKASNOSTI POUCAVANJA I UCENJA KROZ PRIMJENU PRINCIPA AKTIVNOG UCENJA 73(243)/15
178. Alikadić - Fazlić Amra ODGOJNO-OBRAZOVNE VRIJEDNOSTI INDIVIDUALIZIRANE NASTAVE MATEMATIKE U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE 25/03
DA LI JE STEP BY STEP PROGRAM BOLJI ZA POUCAVANJE MATEMATIKE U POREDJENJU SA NASTAVOM PO KLASICNOM MODELU 62(232)12
179. Hrasica Nada PISMENE VJEŽBE U NASTAVI STRANIH JEZIKA 25/03
180. Hajder Muradif PROJEKAT - PROGRAM RADA NA ZAŠTITI I UNAPREĐENJU MENTALNOG ZDRAVLJA UČENIKA, NASTAVNIKA I RODITELJA 25/03
ZADATAK REFORMIRANE ŠKOLE U PRUŽANJU PSIHOSOCIJALNE POMOĆI UČENICIMA I OPORAVKU OD TRAUME 28/04
MOGUĆNOST PRIMJENE TERAPIJSKOG-PSIHOSOCIJALNOG RADA U TRETMANSKIM GRUPAMA (SEKCIJAMA) U VANNASTAVNIM AKTIVNOSTIMA 35/06
ZAŠTITA I UNAPREĐENJE MENTALNOG ZDRAVLJA NASTAVNIKA I RODITELJA 39/07
DEPRESIVNOST KOD NASTAVNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI 53(223)/10
ZADOVOLJSTVO NASTAVNIKA STANJEM U SKOLI I NJIHOV ODNOS PREMA PROMJENAMA U OBRAZOVANJU 59(229)/12
70(240)/15
181. Ćeranić Spasenija PRIKAZ KNJIGE: DR. PETAR STOJAKOVIĆ "PSIHOLOGIJA ZA NASTAVNIKE" 25/03
182. Puževski Valentin ZAGREBAČKI MODEL "OTVORENE" OSNOVNE ŠKOLE 26/03
183. Rošić Fehim STRAH OD NEGATIVNE EVALUACIJE I NJEGOV UTICAJ NA ŠKOLSKI USPEH UČENIKA SREDNJE ŠKOLE 26/03
184. Zulić Safet NEKE POSEBNE FUNKCIJE I NJIHOVI GRAFICI 26/03
185. Cerić Haris NOVE ULOGE UČITELJA U INKLUZIVNOM OBRAZOVANJU 26/03
DEFINIRANJE INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA 29/04
186.  Smajić Edina NASTAVNA PRIPREMA ZA OGLEDNO-UGLEDNI ČAS IZ MATEMATIKE 26/03
NASTAVNA PRIPREMA ZA OGLEDNO-UGLEDNI ČAS IZ MATEMATIKE 52(222)/10
OGLEDNO-UGLEDNE AKTIVNOSTI ( 1 I 2 RAZRED DEVETOGODISNJEG OBRAZOVANJA ) 62(232)/12
187. Udovičić Zlatko O STABILNOSTI SISTEMA LINEARNIH JEDNAČINA 27/04
GEOMETRIJSKA INTERPRETACIJA NEKIH ALGEBARSKIH IDENTITETA 37/06
ČETIRI RJEŠENJA JEDNOG ZADATKA 45(215)/08
188. Soče Sanja STRUKTURIRANJE NASTAVNOG SATA INTERPRETACIJE LIRSKE PJESME U ČETVRTOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE 27/04
189. Hadžikadunić Muris, Balta Sadžida UTICAJ NASTAVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA NA PRAVILNO DRŽANJE TIJELA KOD DJECE OD I DO IV RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 27/04
190. Polić Azem DRUŠTVENI SUBJEKTI U ZAŠTITI DJECE ČIJI JE RAZVOJ OMETEN PORODIČNIM PRILIKAMA 27/04
191. Sofradžija Halima STRAH KAO PSIHOLOŠKA KATEGORIJA 27/04
192. Jovanović Jasmina UTICAJ ZORNIH NASTAVNIH SREDSTAVA I POMAGALA U NASTAVI BIOLOGIJE ZA UČENIKE SA OŠTEĆENIM SLUHOM 27/04
192.a Jovanović - Mešković Jasmina, Mešković Emin NASILJE U PORODICI KAO REMETEĆI FAKTOR ZDRAVOG ODRASTANJA 56(226)11
MODEL PISANJA NASTAVNE PRIPREME IZ PREDMETA BIOLOGIJA U RADU SA UCENICIMA KOJI IMAJU POTESKOCE GOVORA I SLUHA" 71(241)/15
194. Ganija Halim MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA 28/04
195. Zolić Arif PRIKAZ KNJIGE DR. ŠEFKETA ARSLANAGIĆA "MATEMATIKA ZA NADARENE" 28/04
O ELEMENTRANIM METODAMA RJEŠAVANJA PROBLEMA EKSTREMNIH VRIJEDNOSTI FUNKCIJA 53(223)/10
O NIZOVIMA U NASTAVI MATEMATIKE U OSNOVNOJ I SREDNJOJ SKOLI 65(235)/13
196. Memišević Zlata OSVRT NA KNJIGU "PRIČE ZA MOJU DJECU" SENKE HAJRIĆ-BEŠLIJA 28/04
197. Franca Almasa  PRIKAZ NJIGE " I TO JE DJETINJSTVO" AUTORICE MR. RUŽE TOMIĆ 28/04
198. Stević Stevan, Petrović Lucija OBRAZOVNA POSTIGNUĆA UČENIKA ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE U BIH 29/04
199. Karić Nijaz SOCIJALONO-PEFAGOŠKI ASPEKT RAZUMJEVANJA SOCIJALIZACIJE 29/04
NEKI ZAJEDNIČKI PRINCIPI INDIVIDUALNOG SOCIJALNOG I VASPITNOG RADA S MALOLJETNIM PRESTUPNICIMA 33/05
MOGUĆNOSTI SOCIJALNO-ZAŠTITNE FUNKCIJE ŠKOLE 35/06
199.a Karić Nijaz, Kovačević Ranko PRISUTNOST POREMEĆAJA U SOCIJALNOM PONAŠANJU MEĐU UČESNICIMA SREDNJIH ŠKOLA 38/06
199.b Karić Nijaz, Lučul Erna, Spahić Sanela ZADACI SOCIJALNOG RADA U ŠKOLI 49(219)/09
200. Lazzari Renata PREDNJAČE LI EKONOMSKI SLABIJI KANTONI U KREATIVNOSTI ŠKOLSKIH DJELATNIKA U ODNOSU NA ONE SA VEĆIM PRILIVOM SREDSTAVA 29/04
RAZLOZI KOJI UTJEČU NA OPREDJELJENJE ZA POZIV NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE 31/05
201. Omerović Mirela INTEPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA NA PRIMJERU NASTAVNE JEDINICE "SUMATRA" MILOŠA CRNJANSKOG 30/04
202. Ljevaković Belma PEDGOŠKA RADIONICA KAO OBLIK RADA S RODITELJIMA 30/04
203. Šehović Mirha, Osmić Ibrahim, Tomić Ruža ISPITIVANJE STAVOVA STUDENATA DEFEKTOLOŠKOG FAKULTETA O UČENJU  30/04
203.a Šehivić Mirha ORGANIZACIJA MOTIVACIJE TOKOM OTKLANJANJA PROBLEMA U PONAŠANJU I UČENJU NA VASPITNOJ OSNOVI 31/05
204. Misita Vukosava PROGRAM RANE PSIHOMOTORNE STIMULACIJE 30/04
PSIHOMOTORNE VJEŠBE 32/05
PSIHOMOTORNI REEDUKTOR U VRTIĆU 35/06
PSIHOMOTORNE VJEŽBE U VRTIĆU 37/06
SENZOMOTORNA I PSIHOMOTORNA STIMULACIJA U VRTUĆU 39/07
GRAFOMOTORNE VJEŽBE U VRTIĆU 42/07
REEDUKACIJA PSIHOMOTORIKE SA DJECOM NA NIVOU VRTIĆA 46(216)/08
205. Mutratović Amela MARKOVLJEVI LANCI 31/05
POLYJEVA TEORIJA PREBROJAVANJA 35/06
206. Hadžihalilović Jasminka, Halilović Emina, Mešalić Šaćira, Hamidović Hajrija, Redžić Amra STAVOVI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA I GIMNAZIJA SA TK-O NJIHOVOM UDŽBENIKU IZ BIOLOGIJE 31/05
207. Kapetanović Abida RITMIČKE IGRE I NJIHOVA PRIMJENA U RADU S DJECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA 31/05
PEDAGOSKE VRIJEDNOSTI PARTNERSTVA ODGAJATELJA I RODITELJA 69(239)/14
208. Bašić Sanela ZLOUPOTREBA DROGA MEĐI ADOLESCENTIMA 31/05
209. Kljakić Dušan IZGRAĐIVANJE KONCEPTA OBRAZOVNE TEHNOLOGIJE 32/05
INTERNET U FUNKCIJI UČENJA 36/06
E-LEARNING: UČENJE ZA NET GENERACIJU 39/07
EVOLUCIJA ELEKTRONSKOG UČENJA: E-LEARNING 2.0 42/07
INTERNET OKRUŽENJE UČENIKA 48(218)/09
210. Busuladžić Muhamed KA POJMU ENERGIJE 32/05
211. Šotro Jefto PROBLEM INICIJALNE STRUČNOSTI NASTAVNIKA 32/05
212. Hadžić - Suljkić Mirzeta VAŽNOST ULOGE NASTAVNIKA KAO NOSITELJA PROMJENA 32/05
DOKUMENTIRANJE POZITIVNIH INKLUZIVNIH PRAKSI 70(240)/15
213. Radušić Edin NA RASKRSNICI - NASTAVA HISTORIJE U IZAZOVIMA NOVOG VREMENA 32/05
IN MEMORIAM: PROF. DR. ILJAS HADŽIBEGOVIĆ (CRNICE KOD BUGOJNA, 1938.-SARAJEVO 2010.) 51(221)/10
214. Ibrahimpašić Bernadin VJEROVATNOSTI ALGORITMI 33/05
215. Vajzović Emir JAVNOST I SLOBODA IZRAŽAVANJA 33/05
216. Rajlić Ilija KOMBINACIJA RAZREDA, RASPORED ČASOVA I RASPORED SJEDENJA UČENIKA U KOMBINOVANOM ODJELJENJU  33/05
217. Husić Meliha ULOGA I POLOŽAJ MUZIČKIH ŠKOLA I MUZIČKIH PEDAGOGA U SISTEMU OBRAZOVANJA 33/05
218. Omersoftić Aida PROF.DR. ILIJAS TANOVIĆ, MR. AMELA ŠEHOVIĆ - NEGATIVAN UTICAJ STRANIH JEZIKA NA MATERNJI JEZIK (POSLJEDICE JEZIČKE INTERPERETACIJE) 33/05
219. Hajdarbegović Salih POČETAK REFORMISANOG (DEVETOGODIŠNJEG) OBRAZOVANJA 33/05
220. Bokulić Zdravko PRISTUP PLANIRANJU I VOĐENJU SATA RAZREDNIKA 34/05
221. Hadžibegović Zalkida ISKUSTVA I ZNAČAJ PETOGODIŠNJEG RADA SA NADARENIM UČENICIMA U ORGANIZACIJI DRUŠTVA FIZIČARA 34/05
UČENJE O FIZICI I OKOLIŠU KROZ POSJETU TERMOELEKTRANI KAKANJ 35/06
MLADI ISTRAŽIVAČI FIZIČARI NOVI PROJET DRUŠTVA FIZIČARA U BIH ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA 38/06
UCENICKO RAZUMIJEVANJE GEOMETRIJSKE OPTIKE:OSVRT NA REZULTATE ISTRAZIVANJA 67(237)/14
221.a Hadžibegović Zalkida, Pjanić Karmelita INTEGRIRANJE ZNJANJA U MATEMATICI I FIZICI STUDENATA TEHNIČKOG OBRAZOVNJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU 56(226)/11
222. Kadić Azra METODIČKO OBLIKOVANJE ČASA O TEMI: "PROLJEĆE" 34/05
MATEMATICKI OBLICI 36/06
IMPLEMENTACIJA INKLUZIVNE NASTAVE 38/06
USVAJANJE STAMPANIH SLOVA CIRILICNOG PISMA.SLOVO NJ 47/02
KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA 44/08
GLASOVI ,C,DZ I Dj U IZGOVORENIM I NAPISANIM RJECIMA 47/09
PRAVA DJECE 64(234)/13
MODEL RASPOREDA SKOLSKIH OBVEZNIKA U PRVI RAZRED DEVETOGODISNJE OSNOVNE SKOLE 65(235)/13
OBRADA NASTAVNE JEDINICE -NASILJE- U 5. RAZREDU OSNOVNE SKOLE 68(238)/14
INTERNACIONALNA KONFERENCIJA"SKOLA BUDUCNOSTI POCINJE DANAS" 69(239)/14
PROGRAM RADA DIREKTORICE OS SAVFET BEG BASAGIC VISOKO ZA MANDATNI PERIOD 2014-2018 GODINA" 71(241)/15
UNI-KLASEN POKUS U METODICI NASTAVE NA PEDAGOSKIM FAKULTETIMA U BAVARSKOJ,NJEMACKA" 75(245)/16
PRIPREMA ZA IZVODjENJE NASTAVNOG SATA NA OSNOVU EKSPERIMENTALNOG PROJEKTA PROVEDBA ISHODA UCENJA IZ JEZICKO- KOMUNIKACIJSKOG OBRAZOVNOG PODRUCJA NA PODRUCJU ZENICKO-DOBOJSKOG KANTONA" 82(252)/18
VAKE-SAVREMENA NASTAVNA METODA 85(255)/18
REALIZACIJA TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA U UCIONICNIM UVJETIMA 87(257)/19
PISMENA PRIPREMA IZ PREDMETA LIKOVNA KULTURA 89(259)/19
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA U NASTAVNOM PROCESU RAZREDNE NASTAVE 91(261)/20
223. Kivirauma Joel, Ruoho Kari POSTIĆI IZVRSNOST POMOĆU SPECIJALNOG OBRAZOVANJA 35/06
224. Šaćir Hariz KAKO U ŠKOLAMA UOČAVATI SOCIOPATOLOŠKE POJAVE I KAKO IH PREDUPRIJEDITI
224.a Šaćir Hariz, Karić Nijaz DA LI SE DJECI IZ RAZVEDENIH BRAKOVA POKLANJA DOVOLJNO PAŽNJE U ŠKOLAMA  39/07
224.b Šaćir Hariz, Salić Nusreta, Nuljubašić Esad PRISUTNOST VRŠNJAČKOG NASILJA MEĐU EČUNICIMA MJEŠOVITE SREDNJE ŠKOLE "SREBRENIK" 51(221)/10
225. Graorac Radmila, Graorac Isidor KOMUNIKACIJA SA DECOM U DOBA POSTMODERNE 36/06
226. Nafizović Fikreta PRIKAZ KNJIGE: MATEMATIKA BEZ SUZA PROF. MAHESH C.SHARMA, VENTER FOR TEACHING / LEARNING OD MATHEMATICS, FRAMINGHAM,MA,USA 36/06
INTEGRACIJA UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA U REDOVNE ŠKOLE 38/06
EMPIRIJSKO - EKSPERIMENTALNO ISTRAŽIVANJE 40/07
OBRADA ŠTAMPANOG SLOVA K (NASTAVNA PRIPREMA ZA OGLEDNI ČAS U PRVOM RAZREDU) 43/08
227. Hurić - Bećirović Remzija SKRIVENI KURIKURUM 37/06
KREATIVNA NASTAVA 41/07
NASTAVNA PRIPREMA:DAN DRZAVNOSTI BiH 67(237)/14
228. Čerkez Bajram ZNAČAJ PRINCIPA VARIRANJA U NASTAVI PLANIMETRIJE TE NUŽNE STRATEGIJE I METODE U REALIZACIJI 37/06
ZNAČAJ PRINCIPA VARIJACIJE U NASTAVI PLANIMETRIJE TE VAŽNE STRATEGIJE 38/06
229. Hatibović Ćimeta, Veljković Vasilija TERMINOLOGIJA I NJEN UTJECAJ NA ŽIVOT OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA 37/06
230.  Subašić Sabina AGRESIVNOST I SOCIJALNI OBLICI UČENJA DJECE PREDŠKOLSKE DOBI 37/06
STRATEGIJE UNAPRĐENJA PARTNERSKIH ODNOSA IZMEĐU OBITELJI I PREDŠKOLE USTANOVE "ALADIN" TUZLA 41/07
231. Hodžić Adem DILEME DEMOKRATIJE EPISTEMIOLOŠKO-KONCEPTUALNE NARAVI U NJENOM DISCIPLINARNO - DIDAKTIČKOM ZAHVATU 37/06
232. Berberović Džanan SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ DAROVITIH - PRIKAZ SLUČAJA N.T. 37/06
233. Šarkinović Beba METODIČKO MODELIRANJE NASTAVNOG SATA INTERPRETACIJE KNJIŽEVNOG TEKSTA U RAZREDNOJ NASTAVI 37/06
234. Sulejmanović Anđelina STANOVNIŠTVO SJEVERNE EVROPE 37/06
UPOTREBA RAČUNARA U NASTAVI GEOGRAFIJE 39/07
KLASIČNA PRIPREMA ZA NASTAVU GEOGRAFIJE UZ UPOTREBU RAČUNARA I PRIMJENU MODERNIH TEHNIKA RWCT 48(218)/09
235. Vujačić Staka PRIPREMA ZA ČAS 37/06
236. Sinan Emir, Hasan Ridžal ORGANIZACIJA GRUPNOG OBLIKA NASTAVNOG RADA U OKVIRU PREDMETA BOSANSKI JEZIK U DRUGOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE 37/06
237. Wallis Clauda,prevod Smajkić Sabina NOVI UVIDI U SKRIVENI SVIJET SUTIZMA 38/06
PRIČA O DVIJE ŠKOLE 39/07
238. Holjan Samira UČESNIK I UČITELJ U PREDODŽBI UČENIKA 38/06
239. Kantić Hanifa MUCANJE KOD DJECE PREDŠKOLSKE I ŠKOLSKE DOBI 38/06
240. Hodžić Mersed METODIČKI MODEL PRIPREME ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA U RAZREDNOJ NASTAVI 38/06
PLAN DNEVNIH AKTIVNOSTI U RAZREDU DEVETOGODISNJE SKOLA 57(227)/11
241. Omerović Muhamed STAVOVI NASTAVNIKA O KRITERIJUMA ZA PREPOZNAVANJE KVALITETNE ŠKOLE 39/07
STAVOVI UČENIKA O OSOBINAMA SVOJIH NASTAVNIKA 40/07
EKOLOŠKO OBRAZOVANJE UČENIKA U FUNKCIJI EKOLOŠKOG RAZVOJA LIČNOSTI 46(216)/08
241a. Omerovic Muhamed;Nijaz Karic PEDAGOSKI I SOCIJALNI ASPEKTI MORALNOG ODGOJA DJECE PREDSKOLSKE DOBI 68(238)/14
242. Džafić Damir OSNOVNI RAZLOZI SMANJENJA BROJA UČENIKA U REDOVNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA 39/07
TUZLA U PROŠLOSTI - PRAKTIČNI RAD UČENIKA 45(215)/08
243. Hodžić - Vehabović Maksida MOTIVIRANOST U RADU OSOVINE UČENIKA IZNAD PROSJEČNIK MENTALNIH SPOSOBNOSTI 39/07
244. Hrvanović Maja PRISUTNOST PUŠENJA, ALKOHOLIZMA I DROGE MEĐU DJECOM I MLADIMA 39/07
245. Druškić Aida KULTURA IZRAŽAVANJA 39/07
246. Imširagić Azemina ZNAČAJ EKOLOŠKOG OBRAZOVANJA U OSNOVNIM ŠKOLAMA 39/07
PRIPREMA ZAOGLEDNI ČAS IZ NASTAVE HEMIJE 40/07
PRIJEDLOG PRIPREME IZ NASTAVE HEMIJE 42/07
247. Tahirović Munib HISTORIJA LJUDSKIH PRAVA I PRAVA DJETETA 40/07
248. Tahiri Sabri RAZLIČITI METODI PROBLEM RAZLIČITIH NIVOA INTELIGENCIJE U PODUČAVANJU MATEMATIKE U OSNOVNOM OBRAZOVANJU 40/07
249. Muzaferović Šefkija, Hindija Jasmina USPJEŠNOST PRIMJENE MIKROSKOPA U NASTAVI BIOLOGIJE KOD DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA 40/07
250. Kalajlić Enes RADNE NAVIKE UČENIKA 40/07
251. Karijašević Lejla RETARDIRANA ŠKOLA 40/07
252. Šerifović Šejla DEFICIT PAŽNJE, HIPERAKTIVNI POREMEĆAJ (ADHD) KOD DJECE I ADOLESCENATA 40/07
253. Buljubašić Belma MEDIJSKO NASILJE 40/07
254. Pobrić Edin BIBLIOTEKA PRVE BOŠNJAČKE GIMNAZIJE 40/07
255. Gološ Enisa "ANTIGONA" SOFOKLE 40/07
ZAVISNOSLOŽENA REČENICA S VREMENSKOM (TEMPORALNOM) KLAUZOM 45(215)/08
INTERPRETACIJA PRIPOVJETKE "HANKA" ISAKA SAMOKOVLIJE 51(221)/10
METODOLOGIJA IZRADE MATURSKOG RADA 61(231)/12
TEORIJA I PRAKSA UKLJUCIVANJA I UCESCA SVIH UCENIKA SKOLSKOG UZRASTA U OBRAZOVNI SISTEM HERCEGOVACKO-NERETVANSKOG KANTONA 74(244)/16
256. Sliško Josip AKTIVNO UČENJE FIZIKE: KOPERNIKANSKI OBRAT U EDUKACIJSKOM UNIVERZUMU 41/07
257. Busuladžić Muhamed, Stapić Željko, Šiljak Zlata NEKI PROBLEMI U NASTAVI FIZIKE, UVOĐENJE VEKTORA U FIZICI 41/07
258. Nuredini Vadžid O AKTUELNIM NASTAVNIM POJMOVIMA U ŠKOLSKOM SISTEMU KOSOVA 41/07
259. Bosnić Zlata UČENJE NA DALJINU E-LEARNING 41/07
MIŠLJENJE NASTAVNIKA O OCJENJIVANJU 43/08
SALIH LJUBUNČIĆ - VELIKI PEDAGOG I REFORMATOR 54(224)/10
260. Delić Melisa NAGRAĐIVANJE I KAŽNJAVANJE U OBITELJI I REFLEKSIJE NA DJEČIJE PONAŠANJE I ŠKOLSKI USPJEH 41/07
260.a Delić - Čubro Melisa PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU OGLEDNOG ČASA SAOBRAĆAJNI ZNACI - VAŽNOST 44/08
UTICAJ ODGOJNIH STILOVA: STROGOST I POPUSTLJIVOST U OBITELJSKOM ODGOJU 45(215)/08
261. Kazazović Elvir, Hadžikadunić Admir, Ferušić Kerim VRIJEDNOST TJELESNOG ODGOJA I SPORTA U ŠKOLAMA GLEDANA KROZ ANGAŽOVANOST NASTAVNIKA U KOMUNIKACIJI SA UČENICIMA 41/07
STRUČNI I PEDAGOŠKI LIK PROFESORA TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA KAO VODITELJA VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U ŠKOLI 43/08
262. Huremović Samira PRIPREME ZA REALIZACIJU OGLEDNO - UGLEDNOG ČASA 41/07
263. Tunović Ismeta PRIPREME ZA PREDMET BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST: POČETNO PISANJE I ČITANJE 41/07
264. Huseinagić Enes MEĐUNARODNO KOMPARATIVNO ISTRAŽIVANJE POSTIGNUĆA PETNAESTOGODIŠNJIH UČENIKA I UČENICA OECD/PISA 41/07
VREDNOVANJE RADA ŠKOLA NA TUZLANSKOM KANTONU 43/08
OPISNO OCJENJIVANJE U OSNOVNOJ ŠKOLI  44/08
RACIONALIZACIJA - OPTIMIZACIJA - MREŽ ŠKOLA 46(216)08
PREOVLADAVAJUĆI STIL VOĐENJA DIREKTORA OSNOVNIH ŠKOLA 49(219)/09
OSPOSOBLJAVANJE NASTAVNIKA ZA UPOTREBU INFORMACIJSKIH I KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA 50(220)/09
SAVREMENI PRISTUP U VOĐENJU ŠKOLE 52(222)/10
KOMPETENCIJE DIREKTORA ŠKOLE 53(223)/10
265. Bunčić Aleksandra PRVO PREDSTAVLJANJE KATEDRE ZA HISTORIJU/POVIJEST UMJETNOSTI 41/07
OD LIKOVNOG JEZIKA DO LIKOVNE PISMENOSTI PRIKAZ KNJIGE AKADEMSKOG SLIKARA PROF. MUSTAFE PAŠIĆA 44/08
266. Savarymoottoo Bahrija STANJE I PROBLEMI ODGOJNO - OBRAZOVNOG RADA U NEKIM SREDNJIM ŠKOLAMA U FEDERACIJI BIH 42/07
267. Babić Alma MODEL ORGANIZOVANJA RADIONICE ZA DJECU I RODITELJE U VRTIĆU O TEMI "U SUSRET DANU NEZAVISNOSTI BIH" 42/07
268. Memić Nermina GEOMETRIJSKO CRTANJE U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNOG OBRAZOVANJA 42/07
269. Kovačević Ranko, Karić Nijaz, Bijedić Meliha FAKTORI RIZIKA U ŠKOLSKOJ SREDINI KAO PREDIKATORI POREMEĆAJA U SOCIJALNOM PONAŠANJU UČENIKA - SREDNJIH ŠKOLA 42/07
270. SelImović Hazim PROGRAM PREVENCIJE VRŠNJAČKOG ZLOSTAVLJANJA 43/08
VIDOVI RODITELJE INSTRUKCIJE DJECI U ŠKOLSKOM UČENJU 50(220)/09
VRŠNJAČKO ZLOSTAVLJANJE MEĐU UČENICIMA OSNOVNOŠKOLSE DOBI 47(217)/09
270.a Selimović Hazim, Selimović Zehrina OBRADA RODITELJSKE INSTRUKCIJE DJECI U ŠKOLSKOM UČENJU 50(220)/09
UTICAJ DEMOGRAFSKIH OBILJEŽJA ISPITANIKA NA PODSTICANJE KOMPETENCIJA DJECE 51(221)/10
271. Haskić Sebila UZROCI IZOSTAJANJA UČENIKA SA NASTAVE U OSNOVNOJ ŠKOLI "OSTROŽAC" 43/08
272. Čongo Jasminka AKTIVNOSTI PO DJEČIJEM SLOBODNOM IZBORU 43/08
273. Tulumović Ševala, Radžo Dženana STAVOVI ODGAJATELJA REDOVNIH PREDŠKOLSKIH USTANOVA PREMA INTEGRACIJI DJECE S OŠTEĆENJEM VIDA 43/08
274. Jaganjac Melisa OPTEREĆENOST UČENIKA DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE 43/08
275. Cjetićanin Stanko, Segedinac Mirjana, Adamon Jasna, Branković Nataša PRIMENA PRINCIPA HEURISTIČKE NASTAVE U FORMIRANJU ZNANJA UČENIKA DRUGOG RAZREDA O UTICAJU TOPLOTE NA ŽIVA BIĆA I MATERIJALE 43/08
275.a Cvjetićanin Stanko, Segedinac Mirjana STAVOVI UČENIKA ČETVRTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE PREMA AKTIVNOSTIMA NA ČASOVIMA POZNAVANJA PRIRODE 44/08
PRIMENA PROGAMA MI SMO ZEMLJANI U PRVOM RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE 46(216)/08
277. Filipović Emir UČEŠĆE  NASTAVNIKA U UČENIČKIM ONLINE FORUMIMA 43/08
278. Miković Borjana VANINSTITUCIONALNI OBLICI ZAŠTITE DJECE BEZ RODITELJSKOG STARANJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA PRAKSU J.U. KANTONALNOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD SARAJEVO 44/08
279. Musić Husein ULOGA RAZREDNIKA U IDENTIFIKACIJI I PREVENCIJI GRAFITOMANIJE 44/08
280. Ismić Hajrudin STRAHOVI I FOBIJE 44/08
281. Muratović Lejla KOMPONENTE VREDNOVANJA I OVJENJIVANJA U DEVETOGOŠNJOJ OSNOVNOJ ŠKOLI 45(215)/08
ZNACAJ STRATEGIJA UCENJA I MOGUCNOSTI NJIHOVOG UNAPREDJENJA U NASTAVI 59(229)/12
282. Halilović Emina STAVOVI NASTAVNIKA RAZREDNE NASTAVE O NASTAVI LIKOVNE KULTURE U NIŽIM RAZREDIMA OSNOVNE ŠKOLE 44/08
283. Kadić Alma KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA 44/08
284. Cerić Fuada OSNOVNI RAZLOZI SLABOG USPEHA U UČENJU UČENIKA 45(215)/08
INKLUZIJA 59(229)/12
INTERESI I INTERESOVANJA UCENIKA OSMIH RAZREDA ZA POLAZAK U SREDNJU SKOLU 57(227)/11
285. Husejnfendić Lejla STAVOVI NASTAVNIKA PREMA TALENTIRANOJ DJECI  45(215)/08
PRIMJENE ZADATAKA AKADEMSKE NASTAVE MATEMATIKE PRIMJENOM STRATEGIJA SCAFFOLDINGA 61(231)/12
PRIDJEVI-OPISNI,PRISVOJNI,GRADIVNI 60(230)/12
286. Bijedić Meliha, Kovačević Ranko, Karić Nijaz PROCJENA SOCIJALNE KLIME U SREDNJIM ŠKOLAMA 45(215)/08
287. Šabanović Midhat UTICAJ NASILJA U PORODICI NA USPJEH UČENIKA U ŠKOLSKOM UČENJU 45(215)/08
288. Kolenović - Đapo Jadranka, Fako Indira PREDNOSTI I OGRANIČENJA HUMORA U NASTAVI 46(216)/08
289.  Jašarević Osman PSIHOLOŠKA ANALIZA KRIMINALNOG PONAŠANJA MALOLJETNIH DELIKVENATA S OSVRTOM NA ENDROGENE I EGZOGENE FAKTORE 46(216)/08
290. Karadža Mirela UTJECAJ TEORIJA UČENJA NA METODIKU NASTAVE STRANIH JEZIKA 46(216)/08
CHICAGO STANDARD,STIL I NACIN CITIRANJA,FUNKCIONALNE RAZLIKE I OBILJEJA U TEORIJI I PRAKTICNOJ PRIMJENI 58(228)/11
291. Rizvan Selma ŠKOLSKI (NE) USPJEH 46(216)/08
PROFESIONALNA ETIKA NASTAVNIKA 61(231)/12
292. Krdžalić Nesima PRIJEVOD SA NJEMAČKOG PRIPREMA ZA NASTAVNU JEDINICU: BAJKA "ČISTAČ SNOVA" 46(216)/08
PRIPREMA ZA NASTAVNU JEDINICU:BAJKA "SU I DUGINE VILE" 57(227)/11
292.a Krdžalić Nedima, Muratović Damir, Zilić Fata GRUPNI RAD SA RODITELJIMA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA 51(221)/10
TEHNIKE CRTANJA KAO PREDVJEZBE ZA PISANJE 58(228)/11
PRAKTICNI PRIMJER RADIONICE U RADU SA RODITELJIMA 58(228)/11
293. Kurtović Nermina FRANAČKA DRŽAVA 46(216)/08
294. Šečić Mesud O JEDNOJ KLASI REALNIH BROJEVA 47(217)/09
295. Behrić Zumreta STRUČNI SARADNICI I MOBBING U ŠKOLAMA UNSKO-SANSKOG KANTONA 47(217)/09
296. Nikolić Milena, Vantić - Tanjić Medina INTERAKCIJA SA VRŠNJACIMA U DJECE OSNOVNOŠKOLSKE DOBI 47(217)/09
297. Dudo Hasena PISMENA PRIPREMA ZA OGLEDNI ČAS IZ NASTAVNOG PREDMETA: "KULTURA ŽIVLJENJA" 47(217)/09
298. Varučija Elvira, Mulahmetović Mersada OČUVANJE NAŠE OKOLINE  47(217)/09
299. Ćesko Hajrudin KAKO NAPRAVITI TEST ZNANJA ? 47(217)/09
300. Hadžić Selma, Tulumović Ševala RAZLIKE IZMEĐU UČENIKA SA POSEBNIM POTREBAMA I UČENIKA BEZ TEŠKOĆA U RAZVOJU NA ZADACIMA OBJEKTIVNOG TIPA 47(217)/09
300a. Hadžić Selma, Salem Bakic SAMOPROCJENA UCENIKA SA POSEBNIM POTREBAMA I PROCJENA OD STRANE NASTAVNIKA U INKLUZIVNOJ SKOLI 61(231)/12
301. Alihodžić Belma  ZNAČAJ I ANALIZA DOMAĆIH ZADATAKA IZ MATEMATIKE 47(217)/09
NEJEDNAKOSTI SA MATEMATICKIH TAKMICENJA U BOSNI I HERCEGOVINI KOJE SE DOKAZUJU POMOCU KOSI-BUNJAKOVSKI-SVARCOVE NEJEDNAKOSTI 59(229)/12
RAZNI DOKAZI KOSI-BUNJAKOVSKI-SVARCEROVE NEJEDNAKOSTI I NJENE POSLJEDICE 67(237)/14
ZADACI I RJESENJA SA KANTONALNOG TAKMICENJA IZ MATEMATIKE UCENIKA SREDNJIH SKOLA U SARAJEVU 2016. GODINE 76(246)/16
JEDNA ALGEBARSKA NEJEDNAKOST 93(263)/20
302. Mrkonjić Alija MODEL RAZVOJNOG ČASA ODJELJENSKE ZAJEDNICE ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA 48(218)/09
INDIVIDUALIZACIJA NASTAVE U CILJU UNAPREDJENJA OPCEG USPJEHA UCENIKA 67(237)/14
POVEZANOST PERCEPCIJE LICNE KOMPETENCIJE I SAMOPOSTOVANJA SA POJAVOM AGRESIVNOSTI KOD ADOLESCENATA 71(241)/15
UZROCI I PREVENCIJA VRSNJACKOG NASILJA U SREDNJIM SKOLAMA 73(243)/15
303. Rakić Ljiljana MODEL UTVRĐIVANJA RAZLOGA BJEŽANJA UČENIKA SA ČASA 48(218)/09
304. Varunek Vesna PISMENA PRIPREMA ZA SAT MOJA OKOLINA 47(217)/09
305. Softić Amna, Kos - Burić Edina, Pipo Binela NASILJE MEĐU DJECOM U ŠKOLI 48(218)/09
306. Škahić Emina KARAKTERISTIKE SAVREMENOG SISTEMA VREDNOVANJA  48(218)/09
TIMSKI RAD I VOĐENJE U MENADŽMENT ŠKOLE 56(226)/11
PRIMJENA KOOPERATIVNOG UCENJA U MLADJIM RAZREDIMA OSNOVNE SKOLE 63(233)/13
RAZUMIJEVANJE MALOLJETNICKE DELIKVENCIJE 22/13
SAVJETODAVNI RAD U OSNOVNOJ SKOLI U FUNKCIJI ASOCIJALNOG PONASANJA UCENIKA 69(239)/14
SOCIO-KULTURNI UZROCI POJAVE MALOLJETNICKE DELIKVENCIJE 75(245)/16
POREMECAJI U PONASANJU 77(247)/17
307. Mašić Vanda ULOGA UČITELJA U KREATIVNOM RAZVOJU UČENIKA 48(218)/09
308. Džafić Minka  ELEMENTI I TEHNIKE KOMUNIKACIJE UZ PRIMJENU TEHNIKE "KONFLIKTA MAPA" 48(218)/09
309. Hodžić Aida KNJIŽEVNOST INTERPRETACIJA KNJIŽEVNOG TEKSTA 48(218)/09
310. Mulahusejnović Mujo PISMENA PRIPREMA ZA ČAS GEOGRAFIJE U SEDMOM RAZREDU PRIRODNOGEOGRAFSKE ODLIKE JUGOISTOČNE AZIJE 48(218)/09
311. Bošnjak Marija, Kapor Darko STAVOVI NAUČNIKA DIJEMA I FEJNMANA PREMA UČENJU O FIZIČKIM ZAKONIMA 48(218)/09
312. Salković Jasmina NASTAVNA PRIPREMA ZA ČAS MATEMATIKE 49(219)/09
313. Kurteshi Kemajl, Muzaferocić Šefkija PONAŠANJE UČENIKA U OSVOVNIM ŠKOLAMA 49(219)/09
314. Hebib Natira EMPATIJA I SOCIJALNE VJEŠTINE U TEORIJI 49(219)/09
315. Efendić - Spahić Tamara NEGATIVNI ODNOSI SA RODITELJIMA KAO PREDIKATORI AGRESIVNOG PONAŠANJA ADOLESCENATA 49(219)09
316. Bečić Edita NASTAVA PRIPREMA ZA 5. RAZRED DEVETOGODIŠNJE ŠKOLE IZ PREDMETA BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOSTI 49(219)/09
NASTAVNA PRIPREMA ZA 4. RAZRED IZ PREDMETA MOJA OKOLINA 58(228)/11
PRIPREMA ZA REALIZACIJU ASA IZ PREDMETA "MOJA OKOLINA" 68(238)/14
NASTAVNA PRIPREMA ZA 3. RAZRED IZ PREDMETA MOJA OKOLINA 77(249)/17
NASTAVNA PRIPREMA ZA 2.RAZRED IZ PREDMETA MOJA OKOLINA 92(262)/20
317. Salkić Dijana NASTAVNA PRIPREMA IZ BOSANSKOG, HRVATSKOG, SRPSKOG JEZIKA I NJIŽEVNOSTI 49(219)/09
TOLERANCIJA KROZ KNJIZEVNO DJELO 58(228)/11
318. Plaić Zoran CRTICE O PISMENOSTI SREDNJOVEKOVNE BOSN I HUMA 50(220)/09
319. Jovanović Gorana RAZVIJENOST RJEČNIKA UČENIKA KAO FAKTOR OPĆEG USPJEHA U OSNOVNOJ ŠKOLI  50(220)/09
320. Emić Erna STAVOVI NASTAVNIKA O DAROVITIM UČENICIMA I NJIHOVOJ EDUKACIJI 50(220)/09
321. Cvrk Mirsad LJUDSKA PRAVA I DEMOKRATIJA 50(220)/09
NASILJE U ŠKOLI I VAŽNOST OSPOSBLJAVANJA DJECE ZA NENASILNO RJEŠAVANJE PROBLEMA 54(224)/10
PREVENCIJA NASILNIČKOG PONAŠANJA U ŠKOLI 55(225)/11
JEZICKO PITANJE U BOSANSKOM SABORU 59(229)/12
UTICAJ DRUSTVENE SREDINE NA SOCIJALIZACIJU DJECE SA POSEBNIM OSVRTOM NA DJECU SKLONU DEVIJANTNOM PONASANJU 73(243)/15
EMPATIJA 77(249)/17
KRSENJE PRAVA NA IZUCAVANJE NACIONALNE GRUPE PREDMETA 90(260)/20
322. Vidović Ines MODEL NASTAVNE PRIPREME IZ HEMIJE O TEMI "VODA" 50(220)/09
323. Zovko Emira BEZBJEDNA UDALJENOST OD URANSKE MUNICIJE SA OSIRUMAŠENIM URANOM 50(220)/09
324. Idrizović Edin HISTORIJSKI PREGLED I ANALIZA KONCEPTA GRAĐANSKOG OBRAZOVANJA 50(220)/09
324a. Idrizovic Edin,Adis Pirija ELEKTRONSKO UCENJE-MOODLE 60(230)/12
325. Sinan Emir, Hasan Ridžal PRIKAZ I ANALIZA: "VASPITANJE IGROM I UMJETNOŠĆU" 50(220)/09
326. Nesimović Sanela TRI ČUVENA STARO GRČKA PROBLEM JE MOGUĆE RIJEŠITI, ALI NE KAO KONSTRUKTIVNE ZADATKE 50(220)/09
327. Šindić Aleksandra IDENTIFIKACIJA VASPITNIH STILOVA RODITELJA ZAVISNO OD EFEKT SCIJALIZACIJE I ADEKVATNOSTI VEZIVANJA 50(220)/09
328. Šehić Dževad PRIKAZ: MATEMATIČKA ČITANKA 1 AUTORA DR. ŠEFKETA ARSLANAGIĆA  51(221)/10
OSVRT NA KNJIGU "MATEMATIUČKA ČITANKA 2" PROF. DR. ŠEFKETA ARSLANAGIĆA 54(224)/10
OSVRT NA NA TEK OBJAVLJENJU KNJIGU "MATEMATICKA CITANKA 3" AUTORA PROF.DR.SEFKETA ARSLANAGICA 57(227)/11
PRIKAZ KNJIGE DR.SEFKETA ARSLANAGICA "MATEMATICKA CITANKA 5" 73(243)/15
329. Šukilović Admira PISMENA PRIPREMA ZA ČAS ODJELJENSKE ZAJEDNICE 51(221)/10
330. Šahić Hajrudin ZNAČAJ NVO U PREVAZILAŽENJU POSLJEDICA SIROMAŠTVA KOJE POSEBNO UTIČU NA VIŠEČLANE PORODICE SA DJECOM ŠKOLSKOG UZRASTA 51(221)/10
331. Bašić Boris ZABLUDE O CENTRIPETALNIM I CENTRIFUGALNIM SILAMA 51(221)/10
KOVARIJANTA KLASIČNO - RELETEVISTIČKA AKCIJA ZA SLOBODNU NEISTEGLJIVU IDEALNO TANKU MATERIJALNU ŽICU ILI STRUNU 52(222)/10
PRIMJENA DRUGOG NEWTONOVOG ZAKONA U PRAKSI 67(237)/14
SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI BEZ DRUGOG POSTULATA 83(253)/18
332. Đukić Željko DINAMIKA INTERPERSONALNIH SUKOBA UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA 51(221)/10
SELF UČENIKA I INTERPERSONALNI KONFLIKTI UČENIKA OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA 54(224)/10
333. Gušić Maja LIKOVI DJEČAKA U ĆOPIĆEVOM ROMANU "MAGAREĆE GODINE" 51(221)/10
334. Memišević Haris PSIHOEDUKACIJSKE STRATEGIJE U RADU SA DJECOM SA DEFICITOM PAŽNJE HIPEAKTIVNIM POREMEĆAJEM 51(221)/10
KOGNITIVNA (RE)HABILITACIJA KAO INTEGRALNI DIO PSIHOEDUKACIJSKE INTERVENCIJE 60(230)/12
TRENDOVI U EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKIM ZNANOSTIMA 63(233)/13
RADNO PAMCENJE KOD DJECE SA LAKIM INTELEKTUALNIM POTESKOCAMA 71(241)/15
334a. Haris Memisevic,Inga Ibralic-Biscevic LAV SEMENOVIC VIGOTSKI-UTEMELJITELJ SPECIJALNE EDUKACIJE 76(246)/16
335. Džanan Šejla ŠKOLA U PROCESU PROMJENE 51(221)/10
ULOGA FORMALNIH I NEFORMALNIH GRUPA U FUNKCIONISANJU ŠKOLE KAO ORGANIZACIJE 53(223)/10
PROMJENA PARADIGME UČENJA - "Učenje na daljinu" 54(224)/10
STILOVI RODITELJSKOG VOĐENJA 56(226)/11
DJELOTVORNO VODJENJE KAO TEMELJNA FUNKCIJA PEDAGOSKOG MENADZMENTA 62(232)/12
POJMOVNO ODREDJENJE ODNOSA MENADZMENTA I VODJENJA U KONTEKSTU OBRAZOVNOG MENADZMENTA 64(234)/13
VAZNOST PROMISLJANJA O STILOVIMA VODJENJA U KONTEKSTU OBRAZOVNOG MENADZMENTA 67(237)/14
UTICAJ LICNIH OSOBINA MENADZERA U OBRAZOVANJA NA FUNKCIONISANJE SKOLE KAO ORGANIZACIJE 71(241)/15
UTICAJ PROSOCIJALNE TENDENCIJE I EMOCIONALNE KOMPETENCIJE MENADZERA U OBRAZOVANJU NA OBILJEZJE SKOLSKE RADNE SREDINE 75(245)/16
VAZNOST POZITIVNOG STAVA PREMA PROMJENAMA I PRAVEDNOSTI KAO BITNOG OBILJEZJA LICNOSTI MENADZERA U OBRAZOVANJU 78(248)/17
ULOGA INTEGRITETA LICNOSTI MENADZERA U OBRAZOVANJU U OBLIKOVANJU POZITIVNIH MEDJULJUDSKIH ODNOSA U SKOLI KAO ORGANIZACIJI 84(254)/18
VRSNJACKA EDUKACIJA KAO ODGOVOR NA PROMJENE U DRUSTVU I NOVE TRENDOVE U UCENJU I PONASANJU KOD UCENIKA 87(257)/19
STRES U NASTAVNICKOJ PRAKSI 91(261)/20
336. Sukanović Fahir, Mehmedović Amir STAVOVI UČENIKA O VREDNOVANJU I OCJENJIVANJU UČENIČKIH REZULTATA RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI 52(222)/10
337. Zuko Kanela SAVREMENI NASTAVNICI U SAVREMENOJ ŠKOLI 52(222)/10
PISMENA PRIPREMA ZA ČAS MATEMATIKE 8. RAZRED 52(222)/10
338. Medar Amela HEMIJSKE REAKCIJE - ANALIZA I SINTEZA 52(222)/10
339. Čajić Nada PISMENA PRIPREMA ZA OGLEDNO - UGLEDNI ČAS ISTORIJE U V RAZREDU NARODI I DRŽAVE STAROG ISTOKA KULTURA STAROG EGIPTA 52(222)/10
PRIPREMA ZA OGLEDNO-UGLEDNI CAS IZ ISTORIJE 65(235)/13
340. Kamberović Meho, Hadžimehmedović Sanela OBLASTI, OBLICI I SADRŽAJI STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA 52(222)/10
341. Suljičić Amir APLIKACIONO INTERAKTIVNO UČENJE U NASTAVI MATEMATIKE 52(222)/10
342. Karić Esed VREDNOVANJE I EMANCIPATORKI PRISTUP NASTAVI 53(223)/10
EMANCIPATORSKO VASPITANJE U ALTERNATIVNIM SKOLAMA 74(244)/16
342a. Esed Karic,Emina Kapic EMANCIPATORSKO VASPITANJE U ALTERNATIVNIM SKOLAMA 76(246)/16
343. Begić Amira, Pepeljak Senada, Dizdarević Alma, Osmanović Senad STAVOVI NASTAVNIKA I UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE "SIMIN HAN" PREMA DJECI SA POSEBNIM POTREBAMA 53(223)/10
344. Šašić Sabira SOCIJALNA ZAŠTITA U BIH SA POSEBNIM OSVRTOM NA ZAŽTITU DJETETA 53(223)/10
345. Topić Miroslava FRANJEVAČKO ŠKOLSTVO U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1850. DO 1909. GODINE 53(223)/10
346. Muminagić Alija O JEDNOM INTERESANTNOM MATEMATIČKOM ZADATKU SA KORJENIMA 53(223)/10
JEDAN MATEMATICKI DVOBOJ 67(237)/14
IZRACUNAVANJE VRIJEDNOSTI TANGENSA UGLA OD 67,5 STEPENI 72(242)/15
347. Arnautović Selveta MODEL INTERPRETACIJE DRAMSKOG DJELA NA PRIMJERU DRAME "VELIKI VEZIR" DERVIŠA SUŠIĆA 53(223)/10
348. Bulić Aid ZNAČAJ PROBLEMSKE NASTAVE U REALIZACIJI OBRAZOVNIH CILJEVA U NAŠIM ŠKOLSKIM KURIKULUMIMA 54(224)/10
POVEZANOST UCENICKIH STILOVA RJESAVANJA KONFLIKATA SA STILOVIMA RJESAVANJA KONFLIKATA NJIHOVIH NASTAVNIKA I RODITELJA 70(240)/15
349. Sindik Joško, Vukoslav Joško, Frančević Dijana, Šimunovič Ida SPOLNE RAZLIKE U ZASTUPLJENOSTI ČIMBENIKA POVEZANIH S POTICAJEM SAMOPOŠTOVANJA PREDŠKOLSKE DJECE 54(224)/10
SAMOINDUCIRANA ULANCANA DEMOTIVIRANOST ODGOJITELJICA,NJIHOVI STAVOVI PREMA DAROVITOJ DJECI,EMPATIJA I MASTA 65(235)/13
349a. Josko Sindik,Lana Lukakic RAZVIJANJE SOCIJALNE KOMPETENCIJE KOD DJECE PREDSKOLSKE DOBI-PRIMJENA SKALE PROCJENE 59(229)/12
349b. Josko Sindik,Zijada Karalic RAZLIKE U ODGOJITELJSKOJ KOMPETENCIJI U DVIJE SUSJEDNE DRZAVE 62(232)/12
349c. Josko Sindik,Andjela Lukac DOZIVLJAJ EFIKASNOSTI TIMSKOG RADA KOD ODGOJITELJA U PREDSKOLSKIM USTANOVAMA 62(232)/12
349d. Josko Sindik,Zijada Karalic SOCIJALNE VJESTINE I KOMPETENCIJE PROSVJETNIH RADNIKA U SKOLAMA I DJECIJIM VRTICIMA 68(238)/14
349e. Josko Sindik,Vatroslav Horvat STRUKTURA STAVOVA RODITELJA PREMA TJELESNOM VJEZBANJU PREDSKOLSKE DJECE I NJIHOVIH KORELATA 70(240)/15
349f. Josko Sindik,Zvjezdana Sindik,Dina Rendulic STIMULIRANJE SOCIJALNIH KOMPETENCIJA I KONTEKST POGODAN ZA RAZVIJANJE POZELJNIH OBLIKA PONASANJA PREDSKOLSKE DJECE 73(243)/15
350. Kalajlić Enesa FIZIČKO NASILJE MEĐU VRŠNJACIMA 54(224)/10
352. Delić Saša UTICAJ DOBI I SPOLA ZAPOSLENIKA USTANOVA ZA OSOBE SA MENTALNOM RETARDACIJOM NA POJAVU BURNOUT SINDROMA 54(224)/10
UTICAJ DUZINE RADA NA ZASTUPLJENOST DEPRESIJE KOD DEFEKTOLOGA U USTANOVAMA ZA OSOBE SA INTELEKTUALNOM OMETENOSCU 67(237)/14
352a. Delic Sasa;Fata Zilic UTICAJ LOKACIJE SKOLE NA EMOCIONALNU PRILAGODJENOST DJECE OSNOVNO-SKOLSKOG UZRASTA 64(234)/13
353. Hasanović Halil, Sinanović Mihret KOMPETENCIJSKO MODELIRANJE STRUČNOG USAVRŠAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA DIREKTORA SREDNJIH STRUČNIH ŠKOLA U BOSNI I HERCEGOVINI 54(224)/10
354. Zejnulahi Faruk, Arslanagić Šefket RAZNI DOKAZI JEDNE ALGEBARSKE NEJEDNAKOSTI 55(225)/11
355. Mahmutović Arzija DIREKTOR U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI  55(225)/11
RAZVIJANJE POJMOVA U PREDSKOLSKOM UZRASTU 57(227)/11
ZNACAJ PRAVILNE ISHRANE U DJECIJIM VRTICIMA 60(230)/12
356. Karović Mensura UTICAJ TELEVIZIJE NA DIJETE 55(225)/11
357. Hadžimehmedović Sanela, Kamberović Meho PRIPREMLJENOST NASTAVNIKA ZA RAD SA NADARENIM UČENICIMA  55(225)/11
358. Omanović Hatidža ISHRANA I ZDRAVLJE ĐAKA U MODERNOM DOBU 55(225)/11
359. Mešanović Selma ŠKOLA U PRIRODI KAO SPECIFIČAN OBLIK ORGANIZACIJE RADA OSNOVNE ŠKOLE  55(225)/11
360. Čeliković Senad SAVREMENA ŠKOLSKA KNJIGA 55(225)/11
ULOGA SKOLSKE BIBLIOTEKE U DRUSTVU ZNANJA 63(233)/13
POSAO SKOLSKOG BIBLIOTEKARA-LJEPOTA POZIVA I PROFESIONALNI ZADACI 68(238)/14
361.  Lovrić Mersiha  OBILJEŽAVANJE DANA ŠKOLSKIH BIBLIOTEKA  55(225)/11
ZNACAJ TIMSKOG RADA U SKOLI 65(235)/13
KNIGA PO MJERI DJETETA 67(237)/14
362. Bajraktarević Alma ZNAČAJ ŠKOLSKE BIBLIOTEKE ZA KVALITETNO IZVOĐENJE NASTAVE BOSANSKOG, HRVATSKOG I SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI  55(225)/11
363. Hodžić Elmir RWCT - PISMENA PRIPREMA ZA  ČAS ODJELJENSKE ZAJEDNICE  55(225)/11
364. Okanović Amra PREVENCIJA VRŠNJAČKE OVISNOSTI “RECI DROGI NE”  55(225)/11
365. Kahrimanović Šahim KONCEPT PARTNERSTVA TERAPIJSKIH ZAJEDNICA I OBRAZOVNIH INSTITUCIJA 56(226)/11
366. Čutura Mirnesa OPĆE PRETPOSTAVKE KONCEPTA PLANIRANJA NASTAVE PREMA KRITIČKO - KONSTRUKTIVNOJ DIDAKTICI 56(226)/11
367. Vrekić Nenad UPRAVLJANJE PROMJENAMA U TAEKWON-DOU U VOJVODINI 56(226)/11
368. Pinkas Gabrijel OBLICI I METODE NASTAVNOG RADA KAO ODREDNICA INTERAKCIJE 56(226)/11
STILOVI VODJENJA KOD NASTAVNIKA KAO DETERMINANTA MOTIVACIJE UCENIKA 66(236)/14
369. Mulaosmanović Admira, Mujanović Naida KREATIVNOST U UČIONICI: NAPIŠIMO PJESMU 56(226)/11
370. Borovac - Bekaj Arnela USLOVI I PRETPOSTAVKE ZA USPJEŠNU INPLEMENTACIJU INKLUZIJE 56(226)/11
RAZVOJ SPOSOBNOSTI VRSENJA FUNKCIONALNE OPSERVACIJE I DIDAKTICKOG INDIVIDUALNOG PLANIRANJA 57(227)/11
PROBLEMI U IMPLEMENTACIJI INKLUZIJE U OS"SKENDER KULENOVIC" 58(228)/11
371. Sučević Vlasta PRIMJENA METODE IGRE U EKOLOŠKOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU DECE 56(226)/11
372. Šljivić Edisa UTJECAJ OBRAZOVNOG STATUSA I HRONOLOŠKE DOBI MAJKE NA ULOGU RODITELJA KAO KOTERAPEUTA 55(225)/11
STIMULACIJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI KOD DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM U PROCESU ODGOJA I OBRAZOVANJA 56(226)/11
373. Ante Ledic ULOGA I KOMPETENCIJE RAVNATELJA U KATOLICKIM SKOLSKIM CENTRIMA "SKOLE ZA EUROPU" U BOSNI I HERCEGOVINI KAO NOSITELJA RUKOVODNIH I ODGOJNIH FUNKCIJA 57(227)11
POTREBA PROFESIONALIZACIJE RAVNATELJA U KATOLICKIM SKOLSKIM CENTRIMA U BiH KAO STRUCNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRSAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG KADRA 58(228)/11
HAGIOTERAPIJA KAO JEDAN OD MODELA RJESAVANJA KONFLIKTNOG I AGRESIVNOG PONASANJA UCENIKA 59(229)/12
374. Almir Mustafic,Hasan Besic SAVREMENI PORODICNI ODGOJ 57(227)/11
375. Dinka Pasic PROJEKAT RADA SA UCENICIMA SREDNJIH SKOLA-VANNASTAVNE AKTIVNOSTI 57(227)/11
376. Melisa Husaric ZASTUPLJENOST ODSTUPAJUCIH NAVIKA HRANJENJA MEDJU ADOLESCENTIMA TUZLANSKOG KANTONA 58(228)/11
377. Amra Memic HISTORIJA KAO TEMATSKI IZAZOV U SAVREMENOJ DRAMSKOJ KNIZEVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE 58(228)/11
ELEMENTI POSTMODERNISTICKE POETIKE U KULENOVICEVOJ -ISTORIJI BOLESTI- 64(234)/13
378. Sanela Vidic PISMENA PRIPREMA IZ SRPSKOG JEZIKA 58(228)/11
379. Nermin Mulaosmanovic MOTIV POSTIGNUCA KOD SREDNJOSKOLACA ZAVRSNIH RAZREDA 59(229)/12
INTERPRETIRANJE UZROKA USPJEHA I NEUSPJEHA KOD UCENIKA 60(230)/12
STILOVI OBJASNJAVANJA NEPRIJATNIH ZIVOTNIH DOGADJAJA KOD ADOLESCENATA 67(237)/14
ZNACAJ STILA RADA NASTAVNIKA ZA RADNU KLIMU U RAZREDU 73(243)/15
379.a Nermin Mulaosmanovic,Beslaga Mehic HOSPITACIJA-FAKTOR POBOLJSANJA KVALITETA RADA NASTAVNIKA 63(233)/13
380. Minela Hukic NACINI PRACENJA NAPREDOVANJA I EVOLUIRANJA RADA UCENIKA I UCITELJA U RAZREDNOJ NASTAVI KAO KURIKULUMSKA ORIJENTACIJA SUVREMENE SKOLE 59(229)/12
381. Enida Alispahic KURIKULUM USMJEREN NA DIJETE 59(229)/12
382. Dragana Zunic SOCIJALIZACIJA DJECE OMETENE U RAZVOJU 59(229)/12
MODEL PISANE PRIPRAVE NA TEMELJU DNEVNIH AKTIVNOSTI U INKLUZIVNOM ODJELU 79(249)/17
383. Amina Delic-Zimic INKLUZIVNA NASTAVA MATEMATIKE U INKLUZIVNOJ NASTAVI 59(229)/12
KREATIVNA NASTAVA MATEMATIKE 78(248)/17
PROBLEMSKI ZADACI U POCETNOJ NASTAVI MATEMATIKE 83(253)/18
384. Zijada Karalic ORGANIZACIONA KULTURA U KONTEKSTU SKOLE 60(230)/12
DISTANCA MOCI-DOMINANTNA DIMENZIJA ORGANIZACIONE KULTURE SKOLE 61(231)/12
385. Selman Repisti LEKSICKA HIPOTEZA I PROBLEMI PREVODJENJA U OBLASTI PSIHOLOGIJE LICNOSTI 60(230)/12
PRIKAZ PRISTUPA EVALUACIJI NASTAVNOG PROCESA 62(232)/12
386. Ernas Hajder PRIMJENA ZETA FUNKCIJE NA NJUTNOV POLIGON 60(230)/12
387. Andjelka Bulatovic UTICAJ FIZICKIH AKTIVNOSTI NA RAZVOJ I ZDRAVLJE DETETA PREDSKOLSKOG UZRASTA 60(230)/12
UTICAJ SARADNJE PREDSKOLSKE USTANOVE I PORODICE NA SOCIJALNI RAZVOJ DETETA 62(232)/12
EKOLOSKO OBRAZOVANJE I ODGOJ U PREDSKOLSKOM UZRASTU I RAZVOJ EKOLOSKE SVIJESTI 64(234)/13
388. Minela Kerla MODELI PISANJA I UREDJIVANJA ESEJA 60(230)/12
388.a Minela Kerla,Nenad Suzic RAZLIKE U PERCEPCIJAMA OSOBNE KOMPETENTNOSTI I SAMOPOSTOVANJA KOD POPULACIJE ADOLESCENATA 63(233)/13
389. Jadranka Kolenovic-Djapo PSIHOLOGIJA HUMORA 60(230)/12
390. Begic Maja LIKOVI DJECAKA U COPICEVOM ROMANU "ORLOVI RANO LETE 60(230)/12
IGRA,MASTA,I HUMOR U POEZIJI ZA DJECU ALEKSANDRA VUCA 72(242)/15
DJECJE LIKOVNO STVARALASTVO 80(250)/17
391. Nizama Djozic-Mulamujic STRUCNO USAVRSAVANJE NASTAVNIKA 60(230)/12
TEHNIKE UCENJA I NJIHOVA EFIKASNOST 66(236)/14
392. Sandra Kosic-Jeremic,Daniel A. Romano PRIMJENA SCAFFOLDINGA PRI REALIZACIJI ZADATAKA IZ MATEMATIKE 61(231)/12
392.a Daniel A. Romano,Milovan Vincic STA JE DUZ-JEDNO ISTRAZIVANJE ASPEKATA BUDUCIH UCITELJA 63(233)/13
392.b Daniel A. Romano,Milica Djokic,Jelena Kurtuma JEDNA GRAMATICKA DEKOMPOZICIJA KONCEPTA PRAVE U NIZIM RAZREDIMA OSNOVNE SKOLE 68(238)/14
393. Ozrenka Bjelobrk-Babic,Snjezana Djordjevic PRIMJER OBRADE NASTAVNE JEDINICE U EGZEMPLARNOJ NASTAVI 61(231)/12
394. Sinen Savarymoottoo DRUSTVENA SVIJEST U PREVENCIJI NASILJA U PORODICI 61(231)/12
395. Vesima Cickusic U PRILOG MEDIJSKOM OBRAZOVANJU 61(231)/12
MEDIJSKO OPISMENJAVANJE U SKOLAMA 67(237)/14
396. Maksuda Muratovic POZNAVANJE ANTICKE I SREDNJOVJEKOVNE FIZIKE MEDJU SREDNJOSKOLCIMA 61(231)/12
RAZUMIJEVANJE UCENICKE INTERPRETACIJE GRAFIKONA U KINEMATICI 64(234)/13
ZAINTERESOVANOST SREDNJOSKOLACA ZA FIZIKU 67(237)/14
STAVOVI UCENIKA PREMA TEORIJI I EKSPERIMENTU U NASTAVI FIZIKE U JU GIMNAZIJA ZIVINICE 74(244)/16
STRATEGIJE ZA OLAKSAVANJE KONCEPTUALNIH PROMJENA U FIZICI 78(248)/17
UCENICKO SHVATANJE SVJETLOSNIH KONCEPATA 85(255)/18
PORIJEKLO MISKONCEPCIJA I KAKO IZAZVATI KONCEPTUALNU PROMJENU 90(260)/20
PRIMJENA DOBRE NASTAVNE PRAKSE:MEDJUPREDMETNA KORELACIJA FIZIKE SA DRUGIM PREDMETIMA 92(262)/20
ZASTO JE VAZNO DA UCENICI UCE PRAVILO DESNE RUKE ZA ODREDJIVANJE SMJERA MAGNETNOG POLJA PROVODNIKA 94(264)/21
397. Mirzeta Hadzic-Suljkic,Merjema Ljevakovic POZNAVANJE ZNAKOVNOG JEZIKA OD STRANE RODITELJA OSTECENOG SLUHA 61(231)/12
398. Nidzara Halilovic-Custovic KOGNITIVNI ISHODI INTERAKTIVNE NASTAVE U BOSANSKOM JEZIKU I KNJIZEVNOSTI 61(231)/12
399. Jusuf Muharemovic OCJENJIVANJE UCENIKA-PRIJEDLOG MODELA OBRADE FREKVENCIJE OCJENJIVANJA UCENIKA 61(231)/12
400. Lana Lukakic RAZVIJANJE SOCIJALNE KOMPETENCIJE KOD DJECE PREDSKOLSKE DOBI-PRIMJENA SKALE PROCJENE 59(229)/12
401. Alma Malkic-Alickovic UCENJE I RAZVOJ SOCIJALNIH VJESTINA U PORODICNOM KONTEKSTU 62(232)/12
402. Selma Boric POVEZANOST ALTRUISTICKOG PONASANJA I ORDINALNE POZICIJE ADOLESCENATA U PORODICI 62(232)/12
INTERAKCIJA NASTAVNIKA I UCENIKA U NASTAVNOM PROCESU 64(234)/13
403. Karolina Tadic-Lesko INFORMATIZACIJSKO KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TREND I/ILI NUZNOST U REFORMIRANJU OBRAZOVANJA 62(232)/12
SKOLSKA FILANTROPIJA 79(249)/17
404. Amira Hukic,Sadeta Berberovic PRIPREMA ZA NASTAVNU JEDINICU BIOLOSKA RAZNOVRSNOST,OGLEDNO-UGLEDNI CAS 62(232)/12
405. Dzogic Selma NASILJE U OSNOVNOJ SKOLI 63(233)/13
406. Petar Vuca,Mirjana Komar SAVREMENI ALATI U NASTAVI FIZIKE ZA SEDMI RAZRED 63(233)/13
407. Zivorad Milenovic.Mirjana Jeftovic VASPITACI O PEDAGOSKIM KOMPETENCIJAMA RODITELJA ZA VASPITANJE DJECE 63(233)/13
408. Senija Tahirovic ODRASTANJE BEZ RODITELJA I RAZVOJ SAMOPOUZDANJA KOD DJECE I MLADIH 63(233)/13
409. Jasmina Muminagic-Stranjak JEDAN OSVRT NA ZBIRKU PRICA MLADIC U PRIRODI-LOVACKE I DRUGE OMLADINSKE PRICE ALIJE NAMETKA 63(233)/13
410. Delila Ramic RAZVOJ MEDICINSKOG SKOLSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI 64(234)/13
411. Djenita Tuce POVEZANOST IZMEU PERCIPIRANOG RODITELJSKOG PONASANJA I OSOBINA LICNOSTI KOD ADOLESCENATA 64(234)/13
POREMECAJ PAZNJE SA HIPERAKTIVNOSCU KOD DJECE 66(236)/14
412. Alen Hadziefendic SKOLSKI STRAH I POSTIGNUCA UCENIKA SREDNJIH SKOLA 64(234)/13
413. Mesic Amela SMJERNICE ZA PRIPREMU I POLAZAK DJECE U SKOLU 64(234)/13
414. Damir Gazdic PRISUTNOSTI PUSENJA MEDJU MLADIMA JUOS "MEMICI" 64(234)/13
BJEZANJE I IZOSTAJANJE UCENIKA SA NASTAVE 70(240)/15
414.b Damir Gazdic,Amira Lokmic PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG CASA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIZEVNOSTI 65(235)/13
414.c Damir Gazdic,Suad Hasanovic OPTERECENOST UCENIKA NASTAVNIM SADRZAJIMA DEVETOGODISNJEG OSNOVNOG OBRAZOVANJA 91(261)/20
415. Basic Senada ULOGA SKOLSKE BIBLIOTEKE U OSNOVNOJ SKOLI 65(235)/13
416. Admin Alispahic RAZVOJ GOVORA U PRVOM RAZREDU DEVETOGODISNJE SKOLE 65(235)/13
417. Hecimovic Aida PRIPREMA ZA ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 65(235)/13
PRIPREMA ZA ODGOJNO OBRAZOVNI RAD 70(240)/15
PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG CASA 76(246)/16
PRIPREMA ZA ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD 78(248)/17
418. Atifa Hasanovic,Sanja Salispahic PRIPREMA ZA REALIZACIJU CASA IZ MOJE OKOLINE 65(235)/13
419. Emin Meskovic,Jasmina Jovanovic-Meskovic EGZEMPLARNA NASTAVA ELEKTROTEHNIKE 65(235)/13
MODULARNI SISTEM-KONCEPT SAVREMENE STRATEGIJE OBRAZOVANJA DANAS U BOSNI I HERCEGOVINI 69(239)/14
420. Emic Erna,Ljubica Tomic-Selimovic,Alija Selimovic DIMENZIJE LICNOSTI USPJESNIH I NEUSPJESNIH STUDENATA 65(235)/13
421. Dijana Sulejmanovic ULOGA PSIHOLOGA U INKLUZIJI DJECE SA DOWN SINDROMOM 65(235)/13
EMOCIONALNE REAKCIJE DJECE NA STRESNO ISKUSTVO 70(240)/15
PRIMJENA KOGNITIVNO-BIHEJVIORALNE MODIFIKACIJE U RADU SA DJECOM OSNOVNO-SKOLSKOG UZRASTA 74(244)/16
KOGNITIVNI ASPEKT KONFORMIRANJA:STA KAZEM KAD JE ODGOVOR NE ZNAM 93(263)/20
422. Bibic Berka LIJEPE STRANE SKOLSKOG ZIVOTA 65(235)/13
423. Amela Dautbegovic;Sibela Zvizdic-Meco FAKTORI IZ SKOLSKOG,OBITELJSKOG I VRSNJACKOG KONTEKSTA KOJI SU POVEZANI SA ISPITNOM ANKSIOZNOSCU U UCENIKA 66(236)/14
424. Cedomir Knezevic ODABIR ODGOVARAJUCEG UDZBENIKA ENGLESKOG JEZIKA U SREDNJIM SKOLAMA 66(236)/14
425. Elvedin Fetic PRACENJE,VREDNOVANJE I OCJENJIVANJE UCENICKIH POSTIGNUCA 66(236)/14
426. Ismet Botonjic;Vahida Smailagic OCJENJIVANJE U NASTAVI FIZIKE U FUNKCIJI MOTIVACIJE UCENIKA ZA UCENJE I RAZVOJ SPOSOBNOSTI 66(236)/14
427. Majda Dzelilovic VIZUALIZACIJA U NASTAVI MATEMATIKE KROZ PRIMJER OGLEDNOG CASA 66(236)/14
428. Bisera Sofovic;Indira Fako RODITELJSTVO U OKVIRU TEORIJE IZBORA 66(236)/14
429. Lejla Hodzic "GROZDANIN KIKOT" HAMZE HUME:LIRIZAM,PANEROTIZAM,SIMBOLIKA PROLAZNOSTI I DRUGA TEMATSKO-IDEJNA OBILJEZJA 66(236)/14
INTERPRETACIJA ROMANA MAJSTOR I MARGARITA MIHAILA BULGAKOVA 85(255)/18
KNJIZEVNI RAD ANTUNA BRANKA SIMICA 89(259)/19
KAMENI SPAVAC,MAKA DIZDARA(KRATKA INTERPRETACIJA PJESNIKE ZBIRKE) 70(240)/15
ALIJA ISAKOVIC-JEDNOM-PUTOPISI 97(267)/21
430. Merjema Tajar ZNACAJ I UTICAJ GRUPE NA PROCES SOCIJALIZACIJE-INKLUZIJA 67(237)/14
431. Jasmina Becirovic-Karabegovic TEORIJSKA POLAZISTA U STVARANJU RAZVOJNO PRIMJERENOG PREDSKOSKOG KURIKULUMA U KANTONU SARAJEVO 67(237)/14
432. Benjamin Hedzic STAVOVI PREMA NATJECAJU IZ NJEMACKOG JEZIKA U KANTONU SARAJEVO 67(237)/14
433. Djuvic Mubera PRIPREMA ZA OGLEDNI CAS U 6. RAZREDU 67(237)/14
PISMENA PRIPREMA ZA CAS ODELJENSKE ZAJEDNICE 72(242)/15
434. Nikola Stancic UPOTREBA MATERNJEG JEZIKA U NASTAVI ENGLESKOG JEZIKA 68(238)/14
MODALNOST I PREVODJENJE PRAVNOG TEKSTA 72(242)/15
435. Erna Hajder,Zalkida Hadzibegovic RAZVIJANJE KRITICKOG MISLJENJA U NASTAVI FIZIKE:REZULTATI STUDIJE O UCENICKIM STAVOVIMA O ZNACAJU NIKOLE TESLE 68(238)/14
436. Dzevad Burgic,Sanela Nesimovic,Dalila Avdibegovic OPISNO OCJENJIVANJE U POCETNOJ NASTAVI MATEMATIKE-STAVOVI NASTAVNIKA 68(238)/14
437. Mirzeta Jahic IZGRADNJA RADNIH NAVIKA KOD DJECE 68(238)/14
438. Daniel Loznjakovic VIRTUELNI PROSTOR-NOVI FAKTORE VASPITANJA I OBRAZOVANJA DJECE MLADJEG OSNOVNOSKOLSKOG UZRASTA 68(238)/14
439. Jasna Adamov,Stanislava Olic PREDLOG INDIVIDUALIZOVANOG PROGRAMA ZA NASTAVU HEMIJE ZA DAROVITE UCENIKE 69(239)/14
440. Elvira Huskic-Hadzic RAD U ODJELJENSKOJ ZAJEDNICI-NEPRIHVATLJIVO PONASANJE KOD MLADIH-SLOBODA IZBORA 69(239)/14
441. Emira Halilovic TEMA ZA STRUCNO USAVRSAVANJE-SLOBODNE AKTIVNOSTI UCENIKA 69(239)/14
442. Tima Ribic IZAZOVI,PREDNOSTI I OPASNOSTI TELEVIZIJE U OBRAZOVNOM PROCESU SKOLSKE DJECE 69(239)/14
443. Nedim Ciric IZBOR I UPOTREBA METODA NASTAVNOG RADA U ORGANIZACIJI I REALIZACIJI SAVREMENE UNIVERZITETSKE NASTAVE 69(239)/14
444. Amra Memic VELIKI VEZIR ILI ZIVOTOPIS MEHMED ASE SOKOLOVICA KAO INSPIRACIJA DRAMSKE SLIKE COVJEKOVE EGZISTENCIJE UNUTAR TOTALITARNIH REZIMA 70(240)/15
445. Amela Subasic MAPA UMA KAO MOTIVACIONA TEHNIKA U NASTAVI GEOGRAFIJE U OSNOVNOJ SKOLI 70(240)/15
446. Mersudin Kadric MOGUCNOST ORGANIZOVANJA FUNKCIONALNE DIJAGNOSTIKE U OKVIRU REDOVNOG SISTEMA SKOLOVANJA 71(241)/15
447. Majda Daferovic RAZVOJ MATEMATICKOG MISLJENJA PREMA PIAGETU 71(241)/15
448. Sanida Sehmehmedovic STANDARDI U OBRAZOVANJU 71(241)/15
OBRAZOVANJE I EMOCIONALNA INTELIGENCIJA 73(243)/15
449. Mevlisa Music PROCES PREPOZNAVANJA DAROVITIH UCENIKA 71(241)/15
450. Aida Zolic MALA PRICA O GRAFOVIMA 71(241)/15
451. Azra Becirevic ZNACAJNIJI VIDOVI NASTAVNOG RADA SA NADARENOM I KREATIVNOM DJECOM 72(242)/15
452. Semko Lozic AGRESIVNOST I PONASANJE UCENIKA 72(242)/15
SKOLA KAO FAKTOR RIZIKA I ZASTITNI FAKTOR POJAVE NASILJA 74(244)/16
MJESTO I ULOGA UCESNIKA/SUDIONIKA ODGOJNO-OBRAZOVNOG PROCESA U SAVREMENOM KURIKULUMU SKOLE 76(246)/16
SIGURNA SKOLA IZ PERSPEKTIVE NASTAVNIKA 79(249)/17
OBLICI AGRESIVNOG PONASANJA U SKOLSKOJ SREDINI I SISTEMSKE STRATEGIJE ZA PREVENCIJU 94(264)/21
453. Refik Trumic UCENJE PUTEM RJESAVANJA PROBLEMA U SAVREMENOJ SKOLI 72(242)/15
454. Nejra Oric PROCEDURA IZBORA UCENIKA GENERACIJE U OSNOVNIM SKOLAMA TUZLANSKOG KANTONA 73(243)/15
455. Esad Tabakovic TESTOVI I TESTOVSKI ZADACI 73(243)/15
PISMENA PRIPREMA ZA CAS ODJELJENSKE ZAJEDNICE-NENASILNA KOMUNIKACIJA 85(255)/18
456. Branka Radulovic;Maja Stojanovic ANALIZA POVEZANOSTI FIZIKE I HEMIJE IZ PERSPEKTIVE STUDENATA FIZIKE 73(243)/15
457. Maja Kuzmanovic CITANJE I TESKOCE U CITANJU KOD DJECE OSTECENOG SLUHA 74(244)/16
458. Petar Svircevic DEFINICIJE I HIPERDEFINICIJE PARALELOGRAMA I GRUPE 74(244)/16
NESVODLJIVI SLUCAJ ZA KANONSKU KUBNU JEDNADZBU 75(245)/16
NEKI IZRACUNI BEZ KALKULATORA MOGU GENERIRATI INTERES ZA MATEMATIKU 86(256)/19
MNEMOTEHNIKA I DIMENZIONIRANJE VEZANO ZA PRAVAC I NEKE KVADRATNE KRIVULJE 88(258)/19
459. Mustafa Dzafic KOMUNIKACIJA I UCENJE U KVALITETNOJ SKOLI 74(244)/16
460. Elvir Selimovic PRIKAZ KNJIGE "NASTAVA ORIJENTIRANA NA UCENJE : VODIC ZA NASTAVNIKE USMJERENE NA POSTIGNUCA" 74(244)/16
461. Almasa Beganovic OSNOVNE SMJERNICE I UPUTE ZA IZVODJENJE CASOVA ENGLESKOG JEZIKA NAMIJENJENE VOLONTERIMA I PRIPRAVNICIMA 74(244)/16
462. Marija Golubovic KIBERNETSKI PRISTUP NASTAVI 75(245)/16
463. Samir Sejtanic KOMUNIKACIJA UCESNIKA VASPITNO-OBRAZOVNOG PROCESA U SAVREMENIM NASTAVNIM SISTEMIMA 75(245)/16
464. Dzevad Burgic,Minela Omerovic PRIMJENA KOOPERATIVNOG UCENJA U POCETNOJ NASTAVI MATEMATIKE-STAVOVI UCENIKA 76(246)/16
465. Zukic Merima,Nermin Djapo INTRIZICNO I RELEVANTNO KOGNITIVNO OPTERECENJE I NJIHOVA ULOGA U UCENJU I POUCAVANJU 76(246)/16
466. Miljenko Zubcic STRUKTURA,KONCEPTI I VRSTE KURIKULUMA 76(246)/16
SKOLA U PROCESU DRUSTVENOG RAZVOJA 84(254)/18
467. Ahmed Buljubasic NEGATIVNE REPERKUSIJE ZANEMARIVANJA OSJECAJA UCENIKA U NASTAVNOM PROCESU 76(246)/16
OBLICI NASILJA KOD UCENIKA OSNOVNOSKOLSKE DOBI 90(260)/20
468. Junicic-Persic Dijana PRIMJENA INTERAKTIVNIH METODA UCENJA NA CASU ODJELJENSKE ZAJEDNICE 76(246)/16
469. Zvjezdana Sindik,Dina Rendulic ODGOJITELJSKE PROCJENE KVALITETE PROSTORNOG KONTEKSTA DJECJEG VRTICA-STIMULATIVNOST CENTARA AKTIVNOSTI 77(247)/17
470. Mujo Kucanovic,Refik Kurtovic OSPOSOBLJENOST NASTAVNIKA ZA REALIZACIJU INKLUZIVNOG OBLIKA OBRAZOVANJA 77(247)/17
471. Nedim Kebo TARAPEUTSKA DJELOTVORNOST I PRIRODAN UTICAJ EKOLOGIJE KAO NASTAVNOG PREDMETA NA SREDNJOSKOLSKU POPULACIJU SA NEUROTICNIM OBRASCEM LICNOSTI 77(247)/17
SOCIOLOGIJA VOJSKE KAO NAUCNA I UNIVERZALNA DISCIPLINA U NASTAVI NA UNIVERZITETSKIM INSTITUCIJAMA DRUSTVENOG SMJERA 80(250)/17
472. Muamer Tinjak,Naida Gadzo,Amina Delic-Zimic PRIMJENA RAZLICITIH MODELA U NASTAVI MATEMATIKE I BOSANSKOG JEZIKA OD 1. DO 5. RAZREDA OSNOVNE SKOLE 77(247)/17
473. Manov Vernesa RIJEKE RIJECI NASIH DUSA 77(247)/17
PREDSTAVLJANJE PROGRAMA ODRASTANJE U INKLUZIJI 91(261)/20
474. Edina Vrazalica PISANA PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT IZ PREDMETA BOSANSKI,HRVATSKI,SRPSKI JEZIK I KNJIZEVNOST 77(247)/17
475. Dragana Zunic,Milica Lazic UCINCI UPORABE ELEKTRONICKE OPREME (TABLETA) U REDOVITOJ NASTAVI 78(248)/17
476. Cvijeticanin Stanko KOOPERATIVNO UCENJE U NASTAVI INEGRISANIH PRIRODNIH NAUKA 78(248)/17
477. Pasalic Arnela KORACI U RANOJ INTERVENCIJI I RANOM TRETMANU U PATRONAZNIM USLOVIMA 78(248)/17
RANA INTERVENCIJA USMJERENA NA PORODICU 90(260)/20
478. Amna Bajramovic,Edita Vukovic,Harun Herceg PROCJENA STRAHA OD OCJENJIVANJA 79(249)/17
479. Zoran Hercigonja SUVREMENI NASTAVNIK 79(249)/17
480. Emir Sinan TEORIJSKE OSNOVE KONTINUIRANE EVALUACIJE GRUPNOG OBLIKA RADA 79(249)/17
481. Dragana Jagodic KADA POCETI UCENJE STRANOG JEZIKA 79(249)/17
482. Terezija Badrov,Ana Dolic,Ruzica Sutalo Selimagic PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ ZAJEDNICE UCENIKA I ODGOJA ZA DEMOKRACIJU 79(249)/17
483. Fikreta Ikanovic PISMENA PRIPREMA ZA NASTAVNI CAS IZ DRUSTVA-ONLINE UCENJE NA DALJINU 79(249)/17
PISMENA PRIPREMA ZA NASTAVNI CAS IZ PREDMETA BOSANSKI JEZIK I KNJIZEVNOST (OBRADA TEME) 82(252)/18
DIMENZIJE SOCIJALNIH STAVOVA COVJEKA I SPORT 85(255)/18
PISMENA PRIPREMA IZ PREDMETA PRIRODA 88(258)/18
PISANA PRIPREMA ZA NASTAVNI CAS IZ PREDMETA DRUSTVO-ON-LINE UCENJE NA DALJINU 92(262)/20
484. Amra Okanovic RADIONICA ZA UCENIKE 79(249)/17
485. Sasa Ugren LJUDSKE VRIJEDNOSTI-PREDUSLOV ZA BOLJU KOMUNIKACIJU SKOLSKOG MENADZERA SA POTENCIJALNIM DONATORIMA 80(250)/17
486. Adis Pirija BODOVANJE I OCJENJIVANJE PISMENE PROVJERE ZNANJA (ANALIZA) 80(250)/17
487. Irhana Korman INTERNA KOMUNIKACIJA SKOLE KAO PODUZECA 80(250)/17
488. Zlatka Pavlicic PRIMENA TABELA U RJESAVANJU ZADATAKA U NASTAVI MATEMATIKE 80(250)/17
489. Amina Delic-Zimic PRIMJENA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U POCETNOJ NASTAVI MATEMATIKE I MOJE OKOLINE 80(250)/17
PRIMJENA IC TEHNOLOGIJE I MATEMATICKIH SOFTWERA U RAZREDNOJ NASTAVI 84(254)/18
490. Terezija Badrov PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ PREDMETA BOSANSKI,HRVATSKI I SRPSKI JEZIK I KNJIZEVNOST 80(250)/17
491. Meada Reko PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ PREDMETA BOSANSKI,HRVATSKI I SRPSKI JEZIK I KNJIZEVNOST 80(250)/17
PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ PREDMETA BOSANSKI,HRVATSKI I SRPSKI JEZIK I KNJIZEVNOST 81(251)/17
492. Harun Herceg UTJECAJ MEDIJA NA AGRESIVNO PONASANJE KOD UCENIKA SREDNJOSKOLSKOG UZRASTA 81(251)/17
EVALUACIJA U OBRAZOVANJU 93(263)/20
493. Rizvanovic Aida,Suvada Trako INTERNA EVALUACIJA UCENIKA NA PRIMJERU TESTA IZ MATEMATIKE 81(251)/17
494. Biljana Vrbic Macak DIDAKTICKO-METODICKE OSNOVE ZA KREATIVNO-PRAKTICAN RAD U NASTAVI LIKOVNE KULTURE 81(251)/17
495. Mirna Muratovic STAVOVI SREDNJOSKOLACA PREMA VRSNJACIMA HOMOSEKSUALNE ORJENTACIJE 81(251)/17
496. Mirza Jahic,Miralem Mujic INOVATIVNI PRISTUP PREGLEDU PEDAGOSKE DOKUMENTACIJE I EVIDENCIJE 81(251)/17
497. Ruzica Sutalo Selimagic VREDNOVANJE I KONTROLA BEZ OPTUZBE I PROSUDBE 81(251)/17
UCENIKO TUMACENJE ZNACENJA MANJE POZNATIH RIJECI U KNJIZEVNIM TEKSTOVIMA OD PRVOG DO PETOG RAZREDA OSNOVNE SKOLE 82(252)/18
498. Veselin Micanovic PRIMJENA INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE U POCETNOJ NASTAVI MATEMATIKE 81(251)/17
499. Dijana Dorfer Galijasevic PISMENA PRIPREMA ZA NASTAVNI SAT IZ PREDMETA BOSANSKI,HRVATSKI I SRPSKI JEZIK I KNJIZEVNOST 81(251)/17
VERBALNI , AUDITIVNI I VIZUELNI UTICAJ NA KREATIVNI LIKOVNI IZRAZ UCENIKA IV RAZREDA OSNOVNE SKOLE 83(253)/18
500. Esma Hasanbasic OSOBINE LICNOSTI NASTAVNIKA 82(252)/18
501. Fikreta Zunic PROFIL I ULOGA PEDAGOGA U SKOLI 82(252)/18
502. Elvir Selimovic FOTOGRAFIJA I KARIKATURA U NASTAVI HISTORIJE 82(252)/18
503. Amela Kukuruzovic,Edina Demirovic PRIPREMA ZA RADIONICU POVODOM 20.NOVEMBRA MEDJUNARODNOG DANA DJETETA 82(252)/18
504. Ljubuncic Emira,Ljubuncic Almir PISMENA PRIPREMA IZ PREDMETA MATEMATIKA 82(252)/18
505. Muamera Dzafic UCESTALOST DEFORMITETA STOPALA KOD UCENIKA OSNOVNIH SKOLA 83(253)/18
506. Elma Selmanagic Lizde POTREBA I ZNACAJ INDIVIDUALIZIRANO-OBRAZOVNOG PRISTUPA PODUCAVANJU UCENIKA 83(253)/18
507. Jovana Marojevic KA BOLJEM OD VASPITANJA 83(253)/18
508. Armin Ramic UCENJE I POUCAVANJE NA DALJINU UZ POMOC KORISTENJA DIGITALNIH MEDIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U NIZIM RAZREDIMA DEVETOGODISNJE OSNOVNE SKOLE 83(253)/18
PORODICNA VEZA I STRES KOD RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA 86(256)/19
509. Mirnesa Mocevic,Arnela Mandra PISMENA PRIPREMA IZ PREDMETA MOJA OKOLINA 83(253)/18
510. Amer Caro ULOGA NASTAVNIH METODA U MISAONOJ AKTIVIZACIJI UCENIKA 84(254)/18
511. Aleksandra Djanesic SPECIFICNOSTI SHORT TRACKA ( BRZOG KLIZANJA NA KRATKE STAZE) 84(254)/18
512. Duranovic Sedin PRIMJENA NASTAVNIH METODA U NASTAVNOM PROCESU SAVREMENE SKOLE I ULOGA VJEROUCITELJA/NASTAVNIKA 84(254)/18
ORIJENTALIZMI U UDZBENIKU VJERONAUKA 2 I METODE NJIHOVOG USVAJANJA 86(256)/19
513. Deksida Delic POETIKA PRICANJA EPSKOG PJEVACA AVDE MEDJEDOVICA 84(254)/18
SIMBOLIKA MOSTA U DJELIMA IVE ANDRICA 86(256)/19
O FEMINIZMU I ROMANU SKRETNICE JASMINE MUSABEGOVIC 88(258)/19
514. Lejla Silajdzic,Sanela Rustempasic,Irma Cehic NEPOVOLJNA RADNA KLIMA U OBRAZOVANJU 85(255)/18
515. Amor Hasic POREDJENJE NASTAVNOG PLANA I PROGRAMA IZ MATEMATIKE IZMEDJU CRNE GORE I TURSKE 85(255)/18
POREDJENJE NASTAVNOG CURRICULUMA IZ MATEMATIKE IZMEDJU CRNE GORE,SRBIJE,BOSNE I HERCEGOVINE I HRVATSKE U V (VI) RAZREDU OSNOVNE KOLE 89(259)/19
516. Memnun Zecic PRILAGODJENOST HOTELA ZA PRIJEM OSOBA SA INVALIDITETOM 86(256)/19
517. Kenan Ademovic,Faris Rasidagic,Edin Mirvic UTICAJ PLANA I PROGRAMA NA POBOLJSANJE EFIKASNOSTI STARTA KOD PRSNE TEHNIKE 86(256)/19
518. Vlasta Lipovac,Sanja Nikolic,Jelena Raicevic KARAKTERISTIKE KVALITETNE I EFIKASNE KOLE 86(256)/19
519. Helena Kovacevic,Dragana Zunic BRAIN GYM KAO VANNASTAVNA AKTIVNOST U SKOLI 86(256)/19
520. Nermina Mujkic UTICAJ MEDIJA NA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU I OBRAZOVANJE MLADIH 87(257)/19
521. Dzeneta Kadic Midzic NADARENA/DAROVITA DJECA:NEGATIVNI ASPEKTI I KARAKTERISTIKE 87(257)/19
DOPRINOS CASOPISA GAJRET ODGOJNO-OBRAZOVNOJ PRAKSI U BOSNI I HERCEGOVINI 90(260)/20
522. Nihad Ajkunic FRAZE I DIJAKOZI U TRGOVINI 87(257)/19
523. Indira Lukavica,Sabina Devedzic,Meho Alic Partic FUNKCIJA DOMACIH ZADATAKA (REZULTATI ANKETE RODITELJA I NASTAVNIKA 87(257)/19
524. Amela Kukuruzovic RADIONICA ZA RODITELJE:SVAKO DIJETE JE POSEBNO- 87(257)/19
FORMA ZA PRIPREMU PROJEKTNE NASTAVE 90(260)/20
525. Elvira Mujkanovic KVALITETA ZIVOTA RODITELJA DJECE SA AUTIZMOM 88(258)/19
526. Marijana Penca Palcic JE LI BUDUCNOST OCJENJIVANJA U OPISNOJ OCJENI 88(258)/19
527. Meho Alic-Partic,Elma Cipurkovic,Sabina Devedzic IDENTIFIKACIJA,POTICAJ I SKOLOVANJE NADARENE DJECE 88(258)/19
528. Selma Mahmic PRIPREMA ZA CAS BAZIRANA NA ISHODIMA UCENJA 88(258)/19
529. Lejla Kovacevic PISMENA PRIPREMA-ODJELJENSKA ZAJEDNICA 88(258)/19
530. Haris Mehmedic PISMENA PRIPREMA IZ PREDMETA TEHNICKA KULTURA 89(259)/19
531. Minela Satara PISMENA PRIPREMA IZ PREDMETA MATEMATIKA 89(259)/19
532. Edin Ajanovic O JEDNOM TAKMICARSKOM ZADATKU 89(259)/19
533. Faruk Hajdarevic VJERONAUKA I SAVREMENA MORALNA KRIZA 89(259)/19
534. Senada Uzicanin TEATAR KAO PROSTOR ISTRAZIVANJA OBRAZOVNE PROBLEMATIKE 89(259)/19
535. Mirko Bogdanovic HRONICAR APSURDA 89(259)/19
536. Edin Mujkanovic STAVOVI RODITELJA DJECE SA TESKOCAMA U RAZVOJU O RANOM TRETMANU I REHABILITACIJI 89(259)/19
537. Rafija Galijasevic PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU ODJELJENSKE ZAJEDNICE 90(260)/20
538. Edina Hodzic KULTURA PROVODJENJA SLOBODNOG VREMENA MLADIH U SAVREMENOM DRUSTVU 90(260)/20
539. Daniela Zubovic MATEMATICKE CITANKE PROF.DR.SEFKETA ARSLANAGICA 90(260)/20
STJUARTOVA TEOREMA I NEKE NJENE ZNACAJNE PRIMJENE 91(261)/20
540. Azra Vrevic ULOGA IGRE U RAZREDNOJ NASTAVI 91(261)/20
DAN SIGURNOG INTERNETA 94(264)/21
541. Sejla Kadribasic EKO-ART EDUKACIJA U FUNKCIJI RAZVOJA EKOLOSKE KULTURE U SKOLI 91(261)/20
542. Timka Omanovic STID KAO USUD HASANAGICE 91(261)/20
543. Marizela Terzic PISANA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MOJE OKOLINE 91(261)/20
544. Jasmina Atlic,Habiba Karic,Lejla Music INTERNA RADIONICA ZA CAS- TEMA MORALNI ODGOJ 91(261)/20
545. Mirjana Vukovic 100 GODINA OD RODJENJA I 20 GODINA OD SMRTI AKADEMIKA MANOJLA MARAVICA 92(262)/20
546. Elvir Ibeljic PREDIKTORI STRAHA OD SKOLE KAO PSIHOLOSKO OPTERECENJE UCENIKA 92(262)/20
547. Adna Pandzo REFORMA IZNUTRA:GLOBALNO OBRAZOVANJE KAO POKRETAC POZITIVNIH PROMJENA 92(262)/20
548. Sadifa Memic ODGOJ DJECE U SLOBODNO VRIJEME 92(262)/20
549. Zarko Markovic ZADACI OBJEKTIVNOG TIPA U NASTAVI TEHNICKOG ODGOJA 92(262)/20
550. Tamara Ceh PODIZANJE POZITIVNE KLIME U RAZREDU I UZIMANJE U OBZIR DEVIJANTNOG PONASANJA NACELOM INKLUZIVNOG OBRAZOVANJA 92(262)/20
551. Irena Bezjak KAKO PRIBLIZITI PROSLOST DJECI U PRVOM RAZREDU 92(262)/20
552. Mirnes Karic VAZNOST CIJEPLJENJE DJECE U OSNOVNOJ SKOLI 93(263)/20
553. Amsar Hadzimujic,Edin Mirvic,Damira Vranesic-Hadzimehmedovic,Dijana Mirvic UTICAJ PLANA I PROGRAMA OSNOVNE SKOLE PLIVANJA UZRASTA OD 10-12 GODINA 93(263)/20
554. Jasna Eminovic,Saudin Beganovic,Suada Zvrko NASTAVNIK KAO FAKTOR UCENJA U SKOLI 21.VIJEKA 93(263)/20
555. Namik Halilovic KAKO NAPRAVITI KNJIGU U SKOLI 93(263)/20
556. Dzenisa Mesanovic KOLIKO JE SIGURNO BITI ON-LINE 93(263)/20
DAN SIGURNOG INTERNETA 94(264)/21
557. Amela Kukuruzovic,Nermina Hasanovic SMJERNICE ZA RAD SA UCENICIMA SA OSTECENJEM GOVORA I SPECIFICNIM POTESKOCAMA U UCENJU 93(263)/20
558. Merita Horozic COVJEK I PRIRODA,LJUDSKO TIJELO,DIJELOVI LJUDSKOG TIJELA 93(263)/20
559. Jelena Golic,Gordana Krajisnik INTELIGENTNE TEHNOLOGIJE U OBRAZOVANJU 94(264)/21
560. Alma Svraka MODEL PARTNERSKI ORJENTIRANE SARADNJE RODITELJA I KOLE 94(264)/21
561. Dzenana Imamovic-Turkovic,Amira Bazdarevic-Rasidagic BYLLING U NASTAVI TJELESNOG ODGOJA 94(264)/21
562. Sanela Pervic PISMENA PRIPREMA ZA CAS MUZICKE KULTURE 94(264)/21